Back to top

Dofinansowanie przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz.U. 2018 poz. 2168) (dalej: Rozporządzenie), uprzejmie informuje, że wnioski kierowane do Instytutu poza konkursem powinny być zgodne z wytycznymi § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia.

W celu ułatwienia procedury ubiegania się o finansowanie lub dofinansowanie poniżej udostępniono wzór wniosku

Wzór Wniosku

Warto pamiętać, że :

  • dofinasowanie może zostać udzielone podmiotom prowadzącym niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • wniosek można  złożyć w każdej chwili, a dofinansowane przedsięwzięcie winno zostać zakończone najpóźniej do 5 grudnia br.,
  • zalecany wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia,
  • wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku dostarcza się do Instytutu w formie papierowej przesyłką poleconą, osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres Instytutu.

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka