Back to top
OgłoszeniaOpublikowano
Zapytanie ofertowe o usługę wydania książki

ZAPYTANIE OFERTOWE


 

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

NIP: 7010842230, REGON 380982320

Tel. +48 22 845-08-51

email: instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Usługę wydania książki pt.: „Hamvak és gyémántok” w języku węgierskim, która szczegółowo analizuje twórczość reżysera – Andrzeja Wajdy – przedstawia jego najważniejsze telewizyjne filmy fabularne, teatralne i dokumentalne.

II. Opis przedmiotu zamówienia

II.1. Informacje o książce:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydania książki pt. „Hamvak és gyémántok w języku węgierskim o polskim reżyserze - Andrzeju Wajdzie.

3. Gatunek książki: reportaż/literatura biograficzna

4. Objętość:. 400-500 stron

5. Ilustracje: 25-35 zdjęć

II.2. Zadania Wykonawcy:

1. W ramach zamówienia należy wykonać następujące działania:

 1. Redakcję merytoryczną i korektę językową tekstu w języku węgierskim.

 2. Przygotowanie layoutu publikacji.

 3. Przygotowanie projektu graficznego okładki.

 4. Wykonanie składu i łamania publikacji, korekty technicznej oraz przygotowanie publikacji do druku.

 5. Wykonanie elektronicznej wersji książki gotowej do druku (w formacie PDF oraz DOC).

 6. Wydrukowanie książki/publikacji w nakładzie nie mniejszym niż 500 i nie większym niż 1000 egzemplarzy.

 7. Dostarczenie 100 egzemplarzy wydrukowanego nakładu do siedziby Zamawiającego.

 8. Promocję i dystrybucję książki, w tym wprowadzenie do sprzedaży.

2. Przed drukiem książki, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu elektroniczną wersję gotową do druku. Celem jest sprawdzenie jakości dotychczasowych etapów pracy Wykonawcy składających się w ostateczności na produkt końcowy przed jego wydrukowaniem. W wypadku zastrzeżeń dotyczących wykonanych prac, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dyspozycje przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wykonawca zagwarantuje swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego lub autora książki. Wykonawca zagwarantuje również Zamawiającemu informacje na żądanie o sposobie dystrybucji książek, w tym o wynikach sprzedaży.

4. Wykonawca przekaże we własnym zakresie obowiązkowe egzemplarze do Bibliotek, zgodnie z węgierską regulacją o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, a także 150 egzemplarzy przekaże, na własny koszt, Zamawiającemu na adres: 02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12 oraz dokona sprzedaży pozostałych egzemplarzy nakładu przez okres nie krótszy niż określony w formularzu ofertowym i po cenie detalicznej nie wyższej niż tam określonej.

5. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi intensywną promocję, dystrybucję i sprzedaż książki, umożliwiające jej dotarcie do wszelkich potencjalnych grup odbiorców: ośrodków akademickich, księgarni, hurtowni, bibliotek, instytucji edukacyjnych na terenie całych Węgier.

6. Planowane działania w ramach promocji, dystrybucji, w tym sprzedaży książek, Wykonawca określa w formularzu ofertowym.


 

7. Wykonawca opatrzy książkę numerem ISBN oraz notą Copyright, a także:

 1. oznaczy książkę logotypem Zamawiającego (zostanie przekazany w trakcie realizacji umowy)

 2. zamieści informację o powstaniu książki na zamówienie Zamawiającego o następującej treści:

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


 

III. Termin wykonania zamówienia:

Wydanie książki i rozpoczęcie dystrybucji nastąpi w terminie do 1.11.2022 r.

IV. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania zamówienia, oraz dysponują do tego potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się co najmniej trzema wykonanymi usługami polegającymi na wydaniu publikacji z dziedziny reportażu/literatury biograficznej, w ilości nie mniejszej niż 300 egzemplarzy nakładu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, ilości egzemplarzy nakładu, terminu wykonania i nazwy Zamawiającego.

b) Spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków bezstronności i niezależności zawartego w formularzu ofertowym.

W związku z powyższym oferent winien złożyć następujące dokumenty:

 1. ofertę zgodną z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;

 2. wykaz co najmniej trzech usług wydawniczych polegających na wydaniu publikacji z dziedziny reportażu/literatury biograficznej, w ilości nie mniejszej niż 300 egzemplarzy nakładu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, ilości egzemplarzy nakładu, terminu wykonania i nazwy Zamawiającego, zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;


 

Ponadto w związku z opisanym poniżej kryterium Estetyka, do formularza ofertowego Wykonawca – aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium winien dołączyć prezentację próbek estetyki wydań, tj. trzech książek wydanych przez oferenta i znajdujących się w sprzedaży w formie elektronicznej w formacie doc, ppt, pdf lub innym równorzędnym.

W związku zaś z opisanym poniżej kryterium Doświadczenie, do formularza ofertowego Wykonawca – aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium - winien dołączyć prezentację książek z dziedziny reportażu/literatury biograficznej wydanych przez oferenta w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; prezentacja powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formacie doc, ppt, pdf lub innym równorzędnym formacie pliku.

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. Zaoferowana cena będzie stanowić różnicę pomiędzy planowanymi kosztami wydania książki a spodziewanym przychodem ze sprzedaży.

Cenę oferty i kalkulację kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca, według swojego uznania może też przedstawić tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, które nie wymaga poświadczenia za zgodność.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: Andrzej Wajda

albo

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dszentesi@kurier.plus w tytule należy wpisać: Andrzej Wajda

Termin składania ofert do dnia 15 września

Datę i godzinę złożenia oferty określa moment wpływu oferty do sekretariatu lub moment wprowadzenia wiadomości mailowej z ofertą do systemu informatycznego Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 16 września 2022 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, tj:

1) oczywistą omyłkę pisarską – bezsporną, nie budzącą wątpliwości omyłkę dotycząca wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np. listopada 2021 r.;

2) oczywistą omyłkę rachunkową – omyłkę dotyczącą działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

3) inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

VII. Ocena ofert

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujących kryteriach:

Lp.

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

1

Cena

60

2.

Nakład

10

3

Relacja ceny do nakładu

5

4

Jakość oferowanego druku

5

5

Estetyka wydań

5

6

Doświadczenie

5

7

Plan promocji i dystrybucji

10

1. Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

- Pc to liczba punktów danej oferty w kryterium ceny

- Cof to cena danej oferty

- Cn to cena najniższej oferty.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 60.


 

2. Nakład to kryterium odwołujące się do oferowanego wykonania liczby egzemplarzy w ramach usługi wydania książki. Liczba punktów zwiększa się w powiązaniu ze zwiększeniem oferowanego nakładu (im większy nakład jest oferowany tym oferta uzyskuje większą liczbę punktów). Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

Pn= (N/Nn) x 10

gdzie:

- Pn to liczba punktów danej oferty w kryterium nakładu

- N to oferowany w danej ofercie nakład

- Nn to najwyższy nakład ze wszystkich złożonych ofert.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 10.


 


 

3. Relacja ceny do nakładu polega na wyliczeniu matematycznej relacji proponowanego przez Wykonawcę nakładu do wynagrodzenia za które oferuje się wydać ten nakład. Wyraża koszt wydania jednej książki. Im mniejszy koszt wydania jednej książki, tym większą liczbę punktów oferta uzyska. Do wyliczenia przyjmuje się całość wynagrodzenia określonego w ocenianej ofercie. Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

Pr = (Rn/Rof) x 10

gdzie:

Rof = Cof/n

gdzie:

- Pr to liczba punktów danej ofert w kryterium relacja ceny do nakładu

- Rn najniższa relacja wśród ofert

- Rof to relacja ceny do nakładu danej oferty

- Cof to cena danej oferty

- N to nakład oferowany w danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5


 

4. Jakość druku to kryterium, w którym oceniana jest proponowana jakość druku książki, w tym format książki, rodzaj oprawy, rodzaj okładki, rodzaj papieru i sposób łączenia kartek (grzbiet), a także inne podane przez oferenta w formularzu ofertowym właściwości druku.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5 Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.


 

5. Estetyka wydań to kryterium, w którym ocenia się walory estetyczne dotychczas wydanych książek oferenta. Oceniane są graficzne i estetyczne walory trzech próbek, czyli wybranych przez oferenta trzech książek, które wydał i znajdują się w sprzedaży. Próbki ocenia się na podstawie prezentacji załączonej do formularza ofertowego złożonego przez oferenta.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.

6. Doświadczenie oferenta to kryterium, w którym oceniane jest doświadczenie oferenta w wydawaniu książek z dziedziny eseistyki. Oceniane jest podobieństwo zaprezentowanych przez oferenta publikacji do tematyki książki będącej przedmiotem zamówienia, liczba zaprezentowanych publikacji i ich wyniki sprzedażowe. Próbki ocenia się na podstawie prezentacji załączonej do formularza ofertowego złożonego przez oferenta.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą prezentacji książek wydanych z dziedziny eseistyki otrzyma 0punktów w tej kategorii. Nie powoduje to odrzucenia oferty.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.

7. Plan promocji i dystrybucji to kryterium, w którym oceniany jest planowany przez oferenta sposób promocji i planowane kanały dystrybucji wydanej książki, a także planowany czas prowadzenia sprzedaży książki. Im więcej działań promocyjnych i im więcej kanałów dystrybucji będzie oferować oferent, tym więcej punktów będzie przyznawane. Kryterium będzie oceniane na podstawie planu promocji i dystrybucji określonego w formularzu ofertowym.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 10. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 10.

W związku z powyższym liczba punktów danej oferty będzie stanowić sumę punktów uzyskanych przez nią w ramach wszystkich kryteriów, zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

- Pof to łączna liczba punktów oferty,

- Pc to liczba punktów w ramach kryterium ceny,

- Pn to liczba punktów w ramach kryterium nakładu,

- Pr to liczba punktów w ramach kryterium relacji ceny do nakładu,

- Pj to liczba punktów w ramach kryterium jakości oferowanego druku,

- Pe to liczba punktów w ramach kryterium estetyki wydań,

- Pd to liczba punktów w ramach kryterium doświadczenia,

- Pp to liczba punktów w ramach kryterium planu promocji i dystrybucji.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów oraz zamieści informację o wyborze oferenta na stronie internetowej.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców istotne postanowienia umowne – załącznik nr 3.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Aneta Kalamarska pod adresem email: akalamarska@kurier.plus

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli najkorzystniejsza oferta będzie większa niż maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.

X. Załączniki:

Nr. 1. Wzór formularza ofertowego

Nr 2. Wzór wykazu usług

Nr 3. Istotne postanowienia umowy

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2022

Ogłoszenie

naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2022. Edycja IV.


 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie www.kurier.plus.

2. Wniosek składa się na stronie „www.wnioski.kurier.plus” od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

3. Wnioski można składać na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 1 listopada 2022 r. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 30.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 22 lipca 2022 roku do godziny 15:00.

7. W 2022 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

 • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;

 • studia ekspertów i doktorantów;

 • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;

 • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;

 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach 1939-1945 na Węgrzech;

 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach  80-tych XX wieku na Węgrzech.

Regulamin dostępny tutaj: https://kurier.plus/node/3097

Załączniki:

- wzór planu wydatków i harmonogramu

- projekt wzoru programu stypendialnego

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski


 

Zapytanie ofertowe na bazę noclegową

Nr zamówienia: 01/06/2022

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12, tel. +48 22 84 50 852

email: instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający prosi o ofertę na zapewnienie bazy noclegowej na organizację V Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bazy noclegowej w Krasiczynie i poza Krasiczynem w odległości nie większej niż 15 km [wg ilości kilometrów wyznaczonej trasą drogową], dla min. 140 – max. 180 uczestników, artystów i wykonawców usług świadczonych podczas organizowanego przez Instytut wydarzenia kulturalno-edukacyjnego: V Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego w terminie od 22 do 26 sierpnia 2022.

Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia:

22-26 sierpnia 2022r.

IV. Oferta częściowa:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną z dwóch następujących części przedmiotu zamówienia:

I część: baza noclegowa poza Krasiczynem w odległości nie większej niż 15 km [wg ilości kilometrów wyznaczonej trasą drogową], dla liczby osób nie większej niż 150;

II część: baza noclegowa w Krasiczynie dla liczby osób nie mniejszej niż 30.

V. Zamówienia dodatkowe/uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowych usług noclegowych o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w przypadku, gdy w trakcie realizacji wydarzenia zajdzie konieczność zapewnienia noclegu uczestnikom nie przewidzianym wcześniej.

V. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca, składając ofertę, powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz oferty z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego;

 2. informacje o obiektach, w których świadczone będą usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

Oferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w PLN i musi obejmować sumę oferowanych usług wskazanych w przedmiocie zamówienia. W przypadku oferty częściowej, cena musi obejmować sumę oferowanych usług dla części, dla której została złożona oferta.

Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Oferenta w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Sprzedawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację, przesłane mailem lub np. zszyte, spięte, zbindowane itp.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej

imienia Wacława Felczaka,

02-616 Warszawa, ul. S. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem:

oferta na bazę noclegową V. Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego”

albo przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abaratka@kurier.plus

w tytule maila należy wpisać:

oferta na bazę noclegową V. Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego”

Oferta powinna być przesłana do dnia 08.07.2022 r. (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

Waga [%]

1.

Cena

100 %

Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Oferenta. W sytuacji, gdy Oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Oferent nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Oferenta.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów oraz zamieści informację o wyborze oferenta za stronie internetowej*.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Oferentów istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Oferentowi (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Oferent uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

X. Informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Szczerba, kszczerba@kurier.plus, 665 667 603 lub Agnieszka Barátka, abaratka@kurier.plus, 0048 665 669 604

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli wysokość najtańszej jest wyższa niż wielkość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie lub zaistniały wady uniemożliwiające zawarcie prawnie ważnej umowy.

XI. Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór opisu obiektu

Istotne postanowienia umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

sporządziła:

____________

Agnieszka Barátka

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Główny Księgowy w Instytucie Felczaka

                                                                                                           Warszawa, dn. 03.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór na stanowisko: Główny  Księgowy w Instytucie Felczaka

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych zgodnie z wymogami polskiego prawa i krajowych standardów sprawozdawczych,

- sporządzanie deklaracji ZUS, GUS  i podatkowych,

- sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

- przygotowywanie list płac,

- prowadzenie akt osobowych pracowników.

NASZE WYMAGANIA:

- spełnianie kryteriów zawartych w Art. 54, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 roku,

- doświadczenie, kompetencje i niezbędna wiedza na temat właściwości pracy małych jednostek finansów publicznych i posiadających osobowość prawną,

- doświadczenie w pracy z podmiotami zagranicznymi,

- dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

CO OFERUJEMY:

- stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na pełen etat,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach,

- dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- praca w miłej atmosferze i w zgranym zespole.

Aplikacje należy składać do dnia 30.06.2022 roku, na adres e-mail: instytut@kurier.plus

Maciej Szymanowski    

Dyrektor Instytutu      

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2022

Ogłoszenie

naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2022. Edycja III.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie www.kurier.plus.

2. Wniosek składa się na stronie „www.wnioski.kurier.plus” od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

3. Wnioski można składać na okres od  dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 1 listopada 2022 r. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż cztery miesiące.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 40.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 13 czerwca 2022 roku do godziny 15:00.

7. W 2022 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

 • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;
 • studia ekspertów i doktorantów;
 • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;
 • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;
 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach 1939-1945 na Węgrzech;
 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach  80-tych XX wieku na Węgrzech.

Regulamin dostępny tutaj: https://kurier.plus/node/3097

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski

Ogłoszenie o przyznaniu stypendium

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków o przyznanie stypendium w II edycji na rok 2022 za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej i po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Ekspertów,

przyznaje stypendium:

Pani Marii Magdalenie Zimie w kwocie 5 746,46 brutto na okres 6 miesięcy,

Pani Mai Elżbiecie Marzec w kwocie 6 473,73 zł brutto na okres 1 miesiąca,

Panu Zsomborowi Zeöld w kwocie 12 210 zł brutto na okres 3 miesięcy.

 

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. dr hab. Maciej Szymanowski

Komunikat

Komunikat:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka  informuje, że dokonuje zmiany terminu naboru wniosków o udzielenie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 29 kwietnia 2022 roku do godziny 15:00

Komunikat ws. zmiany terminu naboru wniosków o udzielenie stypendiów

Komunikat:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka  informuje, że dokonuje zmiany terminu naboru wniosków o udzielenie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 15 kwietnia 2022 roku do godziny 15:00

ROZSTRZYGNIĘCIE – WYDANIE KSIĄŻKI

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wydanie książki węgierskiego przekładu książki pt. „Putin. Źródła imperialne agresji” autorstwa Andrzeja Nowaka:

 1. Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Kft. – 98%

Oferta zaproponowana przez ww. Oferenta została rozpatrzona pozytywnie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie stypendiów w roku 2022

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie stypendiów w roku 2022
Ogłoszenie (Etap II)
dot.
naboru wniosków o udzielenie stypendiów
Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

 


Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na okres od 1 maja do 1 listopada 2022 roku, na następujących warunkach:

 

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (https://kurier.plus/node/3097).

2. Wniosek składa się na stronie www.wnioski.kurier.plus, począwszy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

3. Wniosek można składać na okres od 1 maja do 1 listopada 2022 roku. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż jeden miesiąc ani dłuższy niż 7 miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 70.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 1 kwietnia 2022 roku do godziny 15:00.

7. W 2022 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:
   • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;
   • studia ekspertów i doktorantów;
   • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;
    • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;
    • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach 1939-1945 na Węgrzech;
    • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach  80-tych XX wieku na Węgrzech


Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
(-) Maciej Szymanowski

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PODEJMOWANE NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PODEJMOWANE NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2022 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego na stronie www.kurier.plus w dniu 14.12.2021 r. oraz po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu komisji ekspertów, ogłasza listę podmiotów, którym dotychczas przyznano wsparcie:

Lp.

WNIOSKODAWCA

KWOTA PRZYZNANEGO WSPARCIA

1

Stowarzyszenie Przyjaciół, Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

37 410,00

2

Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów

22 300,00

3

Uczniowski Klub Sportowy Pałac Młodzieży "Syrena"

93 370,00

4

Fundacja Filmowa Polscy Wychodźcy

41 921,00 zł

5

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier

11 300,00 zł

6

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

99 000,00 zł

7

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

70 500,00

8

Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu

36 600,00

9

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  Oddział w Busku-Zdroju

68 000,00

10

Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie"

14 000,00

11

Fundacja Jagiellońska

24 000,00

12

Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy "Kolbuszowianka"

24 600,00 zł

13

Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

9 530,00

14

Fundacja MARS

8 090,00

15

Centrum Kultury w Pleśnej

18 600,00

16

Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"

37 500,00

17

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski w Nowym Sączu

61 100,00

18

Stowarzyszenie Historii Spytkowic

9 990,00

19

Fundacja Festiwal Biegów

45 350,00 zł

20

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

29 125,00

21

Miejski Dom Kultury w Wołominie

17 925,00

22

Fundacja Polsko-Węgierska

19 000,00

23

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze

18 000,00

24

Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów "NUMINOSUM"

13 100,00 zł

25

Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe

17 050,00

26

Fundacja Equinum

66 500,00

27

Stowarzyszenie L4G

28 000,00 zł

28

Fundacja Trójmorze

68 500,00

29

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym

44 500,00

30

Stowarzyszenie Eko-Spol

33 600,00

31

Powiat Krośnieński

15 700,00

32

Mirakle

36 500,00

33

Stowarzyszenie Gloria Vitae

32 500,00

34

Fundacja Polska Zwycięska 1920-2020

25 940,00

35

Stowarzyszenie Scena Kultury

15 000,00 zł

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. Dr hab. Maciej Szymanowski

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IF-ZO-AB/2022/02/1 z dn. 2 lutego 2022

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

NIP: 7010842230, REGON 380982320

Tel. +48 22 845-08-51

email: instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: usługę wydania przekładu na język węgierski książki „Putin. Źródła imperialne agresji autorstwa Andrzeja Nowaka

II. Opis przedmiotu zamówienia

II.1. Informacje o książce:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydania książki Putin. Źródła imperialne agresji autorstwa Andrzeja Nowaka. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tłumaczeniem tekstu.

3.  Gatunek książki: Esej historyczny

4. Objętość: ok. 320 stron

5. Ilustracje: brak

II.2. Zadania Wykonawcy:

1. W ramach zamówienia należy wykonać następujące działania:

 1. Redakcję merytoryczną i korektę językową tekstu w języku węgierskim.
 2. Przygotowanie layoutu publikacji.
 3. Przygotowanie projektu graficznego okładki.
 4. Wykonanie składu i łamania publikacji, korekty technicznej oraz przygotowanie publikacji do druku.
 5. Wykonanie elektronicznej wersji książki gotowej do druku (w formacie PDF oraz DOC).
 6. Wydrukowanie książki/publikacji w nakładzie nie mniejszym niż 500 i nie większym niż 1000 egzemplarzy.
 7. Dostarczenie 40 egzemplarzy wydrukowanego nakładu do siedziby Zamawiającego.
 8. Promocję i dystrybucję książki, w tym wprowadzenie do sprzedaży.

2. Przed drukiem książki, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu elektroniczną wersję gotową do druku. Celem jest sprawdzenie jakości dotychczasowych etapów pracy Wykonawcy składających się w ostateczności na produkt końcowy przed jego wydrukowaniem. W wypadku zastrzeżeń dotyczących wykonanych prac, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dyspozycje przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wykonawca zagwarantuje swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego lub autora książki. Wykonawca zagwarantuje również Zamawiającemu informacje na żądanie sposobie dystrybucji książek, w tym o wynikach sprzedaży.

4. Wykonawca przekaże we własnym zakresie obowiązkowe egzemplarze do Bibliotek, zgodnie z węgierską regulacją o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, a także 40 egzemplarzy przekaże, na własny koszt, Zamawiającemu na adres: 02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12 oraz dokona sprzedaży pozostałych egzemplarzy nakładu przez okres nie krótszy niż określony w formularzu ofertowym i po cenie detalicznej nie wyższej niż tam określonej.

5. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi intensywną promocję, dystrybucję i sprzedaż książki, umożliwiające jej dotarcie do wszelkich potencjalnych grup odbiorców: ośrodków akademickich, księgarni, hurtowni, bibliotek, instytucji edukacyjnych na terenie całych Węgier.

6. Planowane działania w ramach promocji, dystrybucji, w tym sprzedaży książek, Wykonawca określa w formularzu ofertowym.

7. Wykonawca opatrzy książkę numerem ISBN oraz notą Copyright, a także:

 1. oznaczy książkę logotypem Zamawiającego (zostanie przekazany w trakcie realizacji umowy)
 2. zamieści informację o powstaniu książki na zamówienie Zamawiającego o następującej treści: Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

III. Termin wykonania zamówienia:

Wydanie książki i rozpoczęcie dystrybucji nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

IV. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania zamówienia, oraz dysponują do tego potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się co najmniej trzema wykonanymi usługami polegającymi na wydaniu publikacji z dziedziny eseistyki, w ilości nie mniejszej niż 300 egzemplarzy nakładu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, ilości egzemplarzy nakładu, terminu wykonania i nazwy Zamawiającego.

b) Spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków bezstronności i niezależności zawartego w formularzu ofertowym.

W związku z powyższym oferent winien złożyć następujące dokumenty:

 1. ofertę zgodną z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;
 2. wykaz co najmniej trzech usług wydawniczych polegających na wydaniu publikacji z dziedzinyeseistyki , w ilości nie mniejszej niż 300 egzemplarzy nakładu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, ilości egzemplarzy nakładu, terminu wykonania i nazwy Zamawiającego, zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;

Ponadto w związku z opisanym poniżej kryterium Estetyka, do formularza ofertowego Wykonawca – aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium winien dołączyć prezentację próbek estetyki wydań, tj. trzech książek wydanych przez oferenta i znajdujących się w sprzedaży w formie elektronicznej w formacie doc, ppt, pdf lub innym równorzędny.

W związku zaś  z opisanym poniżej kryterium Doświadczenie, do formularza ofertowego Wykonawca – aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium - winien dołączyć prezentację książek z dziedziny eseistyki  wydanych przez oferenta w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; prezentacja powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formacie doc, ppt, pdf lub innym równorzędnym formacie pliku.

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. Zaoferowana cena będzie stanowić różnicę pomiędzy planowanymi kosztami wydania książki a spodziewanym przychodem ze sprzedaży.

Cenę oferty i kalkulację kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca, według swojego uznania może też przedstawić tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, które nie wymaga poświadczenia za zgodność.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: „Imperialne źródła”

albo

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abaratka@kurier.plus w tytule należy wpisać: „Imperialne źródła”

Termin składania ofert do dnia 21.02.2022 roku, do godz. 16.00.

Datę i godzinę złożenia oferty określa moment wpływu oferty do sekretariatu lub moment wprowadzenia wiadomości mailowej z ofertą do systemu informatycznego Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 22.02.2022 r. roku o godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, tj:

1) oczywistą omyłkę pisarską – bezsporną, nie budzącą wątpliwości omyłkę dotycząca wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.              listopada 2021 r.;

2) oczywistą omyłkę rachunkową – omyłkę dotyczącą działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

3) inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

VII. Ocena ofert

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujących kryteriach:

Lp.

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

1

Cena

60

2.

Nakład

10

3

Relacja ceny do nakładu

5

4

Jakość oferowanego druku

5

5

Estetyka wydań

5

6

Doświadczenie

5

7

Plan promocji i dystrybucji

10

1. Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

- Pc to liczba punktów danej oferty w kryterium ceny

- Cof to cena danej oferty

- Cn to cena najniższej oferty.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 60.

2. Nakład to kryterium odwołujące się do oferowanego wykonania liczby egzemplarzy w ramach usługi wydania książki. Liczba punktów zwiększa się w powiązaniu ze zwiększeniem oferowanego nakładu (im większy nakład jest oferowany tym oferta uzyskuje większą liczbę punktów). Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

Pn= (N/Nn) x 10

gdzie:

- Pn to liczba punktów danej oferty w kryterium nakładu

- N to oferowany w danej ofercie nakład

- Nn to najwyższy nakład ze wszystkich złożonych ofert.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 10.

3. Relacja ceny do nakładu polega na wyliczeniu matematycznej relacji proponowanego przez Wykonawcę nakładu do wynagrodzenia za które oferuje się wydać ten nakład. Wyraża koszt wydania jednej książki. Im mniejszy koszt wydania jednej książki, tym większą liczbę punktów oferta uzyska. Do wyliczenia przyjmuje się całość wynagrodzenia określonego w ocenianej ofercie. Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

Pr = (Rn/Rof) x 10

gdzie:

Rof = Cof/n

gdzie:

- Pr to liczba punktów danej ofert w kryterium relacja ceny do nakładu

- Rn najniższa relacja wśród ofert

- Rof to relacja ceny do nakładu danej oferty

- Cof to cena danej oferty

- N to nakład oferowany w danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5

4. Jakość druku to kryterium, w którym oceniana jest proponowana jakość druku książki, w tym format książki, rodzaj oprawy, rodzaj okładki, rodzaj papieru i sposób łączenia kartek (grzbiet), a także inne podane przez oferenta w formularzu ofertowym właściwości druku.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5 Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.

5. Estetyka wydań to kryterium, w którym ocenia się walory estetyczne dotychczas wydanych książek oferenta. Oceniane są graficzne i estetyczne walory trzech  próbek, czyli wybranych przez oferenta trzech książek, które wydał i znajdują się w sprzedaży. Próbki ocenia się na podstawie prezentacji załączonej do formularza ofertowego złożonego przez oferenta.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.

6. Doświadczenie oferenta to kryterium, w którym oceniane jest doświadczenie oferenta w wydawaniu książek z dziedzinyeseistyki. Oceniane jest podobieństwo zaprezentowanych przez oferenta publikacji do tematyki książki będącej przedmiotem zamówienia, liczba zaprezentowanych publikacji i ich wyniki sprzedażowe. Próbki ocenia się na podstawie prezentacji załączonej do formularza ofertowego złożonego przez oferenta.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą prezentacji książek wydanych z dziedziny eseistyki otrzyma 0punktów w tej kategorii. Nie powoduje to odrzucenia oferty.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.

7. Plan promocji i dystrybucji to kryterium, w którym oceniany jest planowany przez oferenta sposób promocji i planowane kanały dystrybucji wydanej książki, a także planowany czas prowadzenia sprzedaży książki. Im więcej działań promocyjnych i im więcej kanałów dystrybucji będzie oferować oferent, tym więcej punktów będzie przyznawane. Kryterium będzie oceniane na podstawie planu promocji i dystrybucji określonego w formularzu ofertowym.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 10. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 10.

W związku z powyższym liczba punktów danej oferty będzie stanowić sumę punktów uzyskanych przez nią w ramach wszystkich kryteriów, zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

- Pof to łączna liczba punktów oferty,

- Pc to liczba punktów w ramach kryterium ceny,

- Pn to liczba punktów w ramach kryterium nakładu,

- Pr to liczba punktów w ramach kryterium relacji ceny do nakładu,

- Pj to liczba punktów w ramach kryterium jakości oferowanego druku,

- Pe to liczba punktów w ramach kryterium estetyki wydań,

- Pd to liczba punktów w ramach kryterium doświadczenia,

- Pp to liczba punktów w ramach kryterium planu promocji i dystrybucji.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów oraz zamieści informację o wyborze oferenta na stronie internetowej.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawcówistotne postanowienia umowne – załącznik nr 3.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Gáspár Keresztes pod numerem telefonu +48665505609 oraz adresem email: redakcja2@kurier.plus.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli najkorzystniejsza oferta będzie większa niż maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.

X. Załączniki:

Nr. 1. Wzór formularza ofertowego

Nr 2. Wzór wykazu usług

Nr 3. Istotne postanowienia umowy

PRAKTYKI STUDENCKIE W DZIALE PROGRAMOWYM INSTYTUTU

PRAKTYKI STUDENCKIE W DZIALE PROGRAMOWYM

INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oferuje możliwość realizacji bezpłatnych praktyk studenckich [min. 100 godzin] w Dziale Programowym odpowiedzialnym za organizację eventów i obsługę licznych programów ustawowych Instytutu.

Co oferujemy?

 • miłą i przyjazną atmosferę,
 • wsparcie merytoryczne,
 • codzienny kontakt z językiem węgierskim,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • możliwość sprawdzenia się w różnych obszarach pracy,
 • dla najlepszych możliwość przedłużenia współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej.

Czego oczekujemy?

 • znajomości języka węgierskiego na poziomie min. A2,
 • zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań,
 • zdolności komunikacyjnych,
 • znajomości MS Office (Word, Excel),
 • dyspozycyjności w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo w proporcji 70:30 (praca w biurze [ul. S. Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa] : home office),

Zakres obowiązków:

 • pomoc przy organizacji przedsięwzięć o charakterze eventowym [np. sympozja, uniwersytet letni, obozy dla młodzieży, konferencje],
 • pomoc w obsłudze programów prowadzonych przez Instytut [Dofinansowanie projektów, Stypendialny, Wydawniczy, Nauczania Języka],
 • pomoc przy bieżących pracach administracyjnych i archiwalnych.

Zgłoszenia w postaci listu motywacyjnego prosimy przesyłać na adres e-mail: uniwersytet@kurier.plus

PRACOWNIK DZIAŁU PROGRAMOWEGO W INSTYTUCIE WSPÓŁPRACY

PRACOWNIK DZIAŁU PROGRAMOWEGO W INSTYTUCIE WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Miejsce zatrudnienia: Warszawa

Typ umowy: umowa zlecenia

Zakres obowiązków:

1. Udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze eventowym [np. uniwersytet letni, obozy dla młodzieży, konferencja]

2. Udział w obsłudze programów prowadzonych przez Instytut [Dofinansowanie projektów, Stypendialny, Wydawniczy, Nauczania Języka]

3. Pomoc przy bieżących pracach administracyjnych i archiwalnych

Wymagania

 1. Biegła znajomość języka węgierskiego w mowie i w piśmie oraz biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie [w przypadku kandydatów z Węgier]
 2. Doskonała organizacja pracy, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków oraz samodzielność w realizacji zadań
 3. Wysokie zdolności komunikacyjne
 4. Znajomość MS Office (Word, Excel)
 5. Dyspozycyjność w wymiarze 60:40 (praca w biurze: home office)
 6. Mile widziana dobra znajomość języka angielskiego

Zgłoszenia w postaci CV prosimy przesyłać na adres email: instytut@kurier.plus

Ogłoszenie o konkursie otwartym na wnioski w sprawie finansowania lub dofinansowania

Ogłoszenie o konkursie otwartym
na wnioski w sprawie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2022 roku


 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2168), ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2022 roku na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania w trybie konkursu otwartego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka finansowania lub dofinansowania na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

2. Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze pod adresem www.wnioski.kurier.plus.

3. Regulamin, o którym mowa w pkt 1, i wzory załączników udostępnione zostały na stronie Instytutu: https://kurier.plus/node/3098

4. Wniosek można złożyć na przedsięwzięcia realizowane nie wcześniej niż od dnia 15 lutego 2022 r. i nie później niż do dnia 15 listopada 2022 r.

5. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 15 stycznia 2022 roku.

6. Lista przedsięwzięć priorytetowych poniżej.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres wnioski[at]kurier.plus

Lista priorytetów 2022

Nabór wniosków o udzielenie stypendiów

Ogłoszenie

naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2022. Edycja I.


 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie www.kurier.plus.

2. Wniosek składa się na stronie „www.wnioski.kurier.plus” od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

3. Wnioski można składać na okres od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 1 listopada 2022 r. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż dziewięć miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 90.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 14 stycznia 2022 roku.

7. W 2022 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

 • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;

 • studia ekspertów i doktorantów;

 • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;

 • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;

 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach 1939-1945 na Węgrzech;

 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach  80-tych XX wieku na Węgrzech.

Regulamin dostępny tutaj: https://kurier.plus/node/3097

Wszelkie pytania proszę kierować na adres wnioski[at]kurier.plus

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski

 

Wzór programu stypendialnego

Wzór planu wydatków i harmonogramu

Usługa sprzątania budynku Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 694 84 17

email: instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na

Usługę sprzątania  budynku Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej, przy ulicy S. Goszczyńskiego 12, przez cały  2022 rok.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynku Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej, przy ulicy S. Goszczyńskiego 12,przez cały  2022 rok.

Usługa musi być wykonywana 2 razy w tygodniu ( dni i godziny do ustalenia). Zakres obowiązków: mycie podłóg, odkurzanie, czyszczenie toalet i pojemników na śmieci, czyszczenie stanowisk pracy (biurka, stoły, krzesła, lampki),

wynoszenie śmieci, uzupełnianie środków higieny osobistej ( papierów toaletowych, ręczników, mydeł itp.)

III. Termin wykonania zamówienia:

Cały 2022 rok

IV. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

n/d

c) spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

-           uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-           posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-           pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-           pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. formularz oferty,
 2. oświadczenie o: doświadczeniu w branży, referencje

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty.

Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: „oferta na usługę sprzątania Instytutu Felczaka 2022”

albo

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admpoczta@kurier.plus w tytule należy wpisać: „oferta na usługę sprzątania Instytutu Felczaka 2022”,

- do dnia 20 grudnia 2021 rok decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

Waga [%]

1

Cena (wartość przedmiotu zamówienia)

80

2

Doświadczenie, referencje

20

     

Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.  Następnie Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy – załącznik nr 2.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Jakub Droń pod numerem telefonu 666505608 oraz adresem email: admpoczta@kurier.plus.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli wysokość najtańszej jest wyższa niż wielkość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie lub zaistniały wady uniemożliwiające zawarcie prawnie ważnej umowy.

X. Załączniki:

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowy

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka zatrudni nauczyciela języka polskiego

Miejsce pracy: Budapeszt

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: ukończona filologia polska / polonistyka / dydaktyka języka polskiego jako obcego
 • kwalifikacje do nauczania języka polskiego [kwalifikacje nauczycielskie]
 • znajomość języka węgierskiego na poziomie komunikatywnym
 • gotowość do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
 • entuzjazm i pasja do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • chęć rozwoju
 • mile widziane doświadczenie w nauczaniu języka polskiego Węgrów

Zadania:

 • nauczanie języka polskiego w wybranych szkołach na terenie Budapesztu

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w zespole nauczycieli języka polskiego i węgierskiego
 • rodzaj umowy: umowa zlecenia
 • elastyczny czas pracy

Aplikacje [CV] należy przesyłać na adres: instytut@kurier.plus

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Warszawa, dnia 11.10.2021

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W dniu 14.09.2021 ogłoszono zapytanie ofertowe nr IF-ZO-JD/2021/09/01 w przedmiocie: „Świadczenie bieżącej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W Felczaka.”

Oferty mogły być składane do dnia 22.09.2021

Wpłynęło jedno (słownie: jedno) zgłoszenie ofertowe spełniające pełne kryteria zapytania ofertowego umieszczonego na stronie Instytutu.

W wyniku dokonania oceny oferty nie podlegającej odrzuceniu, wygrała oferta z zaproponowaną ceną:

Lp

Nazwa oferenta

1.

MK Software Michał Kulik, Ul. Czarnego Bociana 5a, 96-321 Żabia Wola

W rezultacie wybrano ofertę: MK Software Michał Kulik, Ul. Czarnego Bociana 5a, 96-321 Żabia Wola.

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania

Nr zamówienia IF-20-RP/2021/10/01

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 694 84 17

email: instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na

- Usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej za rok 2021 i 2022.

Roczne sprawozdanie składa się z:

1) Bilansu

2) Rachunku zysków i strat

3) Informacji dodatkowej.

Informacja dodatkowa zawiera dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby roczne sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Instytutu, i obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego;

2) dodatkowe informacje i objaśnienia:

a) do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy,

b) proponowany podział zysku lub sposób pokrycia straty,

c) inne informacje istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident winni dysponować kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania. Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident podejmą niezbędne działania w celu zapewnienia, żeby przy przeprowadzaniu badania na ich niezależność nie wpływał żaden rzeczywisty ani potencjalny konflikt interesów, relacje gospodarcze ani żadne inne bezpośrednie lub pośrednie relacje między badaną jednostką a firmą audytorską, członkami zespołu wykonującego badanie, członkami sieci, do której należy firma audytorska, kierownictwem firmy audytorskiej lub osobami związanymi z nimi stosunkiem kontroli. Biegły rewident oraz firma audytorska są zobowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty, do których mieli dostęp w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania uzyskiwane przez firmę audytorską, biegłych rewidentów oraz podwykonawców działających w ich imieniu i na ich rzecz nie może być:

- uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania;

- kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych dodatkowych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską lub jakikolwiek podmiot powiązany z firmą audytorską lub należący do sieci.

III. Termin wykonania zamówienia:

15 luty 2022 rok

IV. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj:

- jest wpisany na liście firm audytorskich w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub innej równorzędnej liście prowadzone na terenie UE;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

n/d

c) spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

-           uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-           posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-           pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-           pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. formularz oferty,

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty.

Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: „oferta na usługę badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022”

albo

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rpiotrowska@kuries.plus w tytule należy wpisać: „oferta na usługę badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022”,

- do dnia 20 październik 2021 rok decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

Waga [%]

1

Cena (wartość przedmiotu zamówienia)

100

Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Otrzymane oferty zostaną przedstawione organowi zatwierdzającemu sprawozdanie, tj. Radzie Instytutu, która dokona wyboru oferty. Następnie Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy – załącznik nr 2.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Romualda Piotrowska pod numerem telefonu 605 507 336 oraz adresem email: rpiotrowska@kurier.plus.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli wysokość najtańszej jest wyższa niż wielkość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie lub zaistniały wady uniemożliwiające zawarcie prawnie ważnej umowy.

X. Załączniki:

Formularz oferty.

Istotne postanowienia umowy.

Nauczyciel języka węgierskiego

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka zatrudni nauczyciela języka węgierskiego

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: ukończona filologia węgierska / hungarysta / ugrofinistyka – spec. język węgierski
 • kwalifikacje do nauczania języka węgierskiego [kwalifikacje nauczycielskie]
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym [w przypadku aplikacji Węgrów]
 • gotowość do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
 • entuzjazm i pasja do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • chęć rozwoju
 • mile widziane doświadczenie w nauczaniu języka węgierskiego Polaków

Zadania:

 • nauczanie języka węgierskiego w wybranych szkołach na terenie Wrocławia

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w ogólnopolskim zespole nauczycieli języka węgierskiego
 • rodzaj umowy: umowa zlecenia
 • elastyczny czas pracy

Aplikacje [CV] należy przesyłać na adres: instytut@kurier.plus

Ogłoszenie - świadczenie usług IT

Nr zapytania: IF-ZO-JD/2021/09/01


 

Zapytanie ofertowe

na świadczenie stałej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


 

 1. ZAMAWIAJĄCY:


 

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: instytut@kurier.plus

adres strony internetowej: http://www.kurier.plus


 

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty na kompleksową obsługę informatyczną, w szczególności usługę utrzymania Portalu Instytutu opartego na CMS Drupal oraz nadzoru nad posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego.


 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżącej obsługi informatycznej na rzecz Zamawiającego, a w szczególności:

 1. administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, w tym konfigurację, instalację, optymalizację działania, aktualizację i rozwiązywanie problemów, usuwanie awarii oraz instalację aktualizacji związanych z serwerami i systemami informatycznymi,

 2. zarządzanie siecią komputerową,

 3. archiwizację danych znajdujących się na serwerach sieciowych, monitoring wykonywania archiwizacji, aktualizację i ustalenie częstotliwości tworzenia kopii bezpieczeństwa,

 4. administrowanie lokalną siecią komputerową, w tym rozwiązywanie problemów związanych z siecią, administrowanie urządzaniami sieciowymi [switche, routery, itd.],

 5. zapewnienie pomocy i wsparcia pracownikom Zamawiającego i użytkownikom w pracy z systemem informatycznym oraz z serwisami na których publikowane są treści przez Zamawiającego, w szczególności strona internetowa zleceniodawcy, portale BIP, Facebook, Youtube etc.

 6. konfigurowanie i uaktualnianie oprogramowania, w sposób właściwy ze względu na jego przeznaczenie oraz potrzeby,

 7. instalacja i konfiguracja nowo zakupionego sprzętu związanego z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej jak również komputerów i innych urządzeń przeznaczonych dla użytkowników końcowych oraz przenoszenie sprzętu pomiędzy stanowiska pracy, zgodnie z potrzebami po uzgodnieniu z Zamawiającym,

 8. utrzymanie poprawnego działania oraz aktualizację oprogramowania portalu Zamawiającego (update, upgrade itd.),

 9. rozbudowa portalu Zamawiającego i wprowadzanie nowych funkcjonalności według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego,

 10. dbanie o bezpieczeństwo sieci oraz integralność i poufność zgromadzonych danych, w tym współpraca z pracownikami Zamawiającego,

 11. przygotowywanie pisemnych opracowań: informacji, analiz i opinii dotyczących infrastruktury, bezpieczeństwa, ryzyka na potrzeby Zamawiającego.

 1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowne, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 2. Szacunkowe zapotrzebowanie godzinowe na okres realizacji umowy wynosi 64 roboczogodziny miesięcznie.


 

 1. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


 

 1. Zamówienie zostanie udzielone do 31.12.2022 r.

 2. Zamawiający zakłada, że obsługa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego w każdy wtorek tygodnia po 4 roboczogodziny oraz dodatkowo zdalnie w pozostałych dniach na zlecenie Zamawiającego.


 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY I WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:


 

 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Formularz oferty wraz z załącznikami, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.

 2. Wykaz posiadanego doświadczenia oraz długości prowadzenia działalności/ pracy w branży IT wraz z dowodami ocenianymi w kryterium Doświadczenie, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2.

 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpis z KRS). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.


 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:


 

 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć jedną kompletną ofertę.

 2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

 3. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V zapytania.

 4. Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 5. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

 6. Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.

 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.

 8. Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

 10. Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 11. Kopie wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


 

 1. MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:


 

 1. Oferty należy:

 1. składać w siedzibie Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka, ul. Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa z dopiskiem „Zamówienie na świadczenie stałej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”


 

lub


 

 1. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: instytut@kurier.plus w tytule należy wpisać: „Zamówienie na świadczenie stałej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


 

 1. Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2021 do godziny 22.00

 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w ust. 1.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


 

 1. OCENA OFERT:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


 

Lp.

Kryteria

Maksymalna ilość punktów

1

Cena oferty brutto

70

2

Doświadczenie wykonawcy

30


 

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Kryterium „cena”

Punkt w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny za roboczogodzinę (60 min) brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:


 

Cmin

C = ------------------------------ x 70

Cbad

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych w badanej ofercie w kryterium ceny

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

Cena, o której mowa w kryterium 1) obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

 1. Kryterium Doświadczenia Wykonawcy

Punktowane w tym kryterium będzie :

 1. posiadanie doświadczenia w obsłudze CMS Drupal,

 2. posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi typu „HelpDesk”,

 3. posiadania doświadczeniem w zakresie nadzoru i kontroli nad stanem bezpieczeństwa systemów ICT/OT, a także w zarządzaniu sieciami LAN/WAN i infrastrukturą serwerową, a także tworzeniem kodu HTML/CSS/JS zgodnego z W3C oraz najważniejszymi przeglądarkami internetowymi (FireFox, Chrome, Safari, Internet Explorer ),

 4. długość prowadzenia działalności gospodarczej / pracy w obszarze IT.


 

Lp.

Doświadczenie

Punkty

 1.  

Posiadanie doświadczenie w obsłudze CMS Drupal do 6 miesięcy

0

Posiadanie doświadczenie w obsłudze CMS Drupal powyżej 6 miesięcy – 2 lat

5

Posiadanie doświadczenie w obsłudze CMS Drupal powyżej 2 lat

10

 1.  

Posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi HelpDesk do 6 miesięcy

0

Posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi HelpDesk powyżej 6 miesięcy do 2 lat

5

Posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi HelpDesk powyżej 2 lat

10

 1.  

Posiadania doświadczeniem w zakresie nadzoru i kontroli nad stanem bezpieczeństwa systemów ICT/OT, a także w zarządzaniu sieciami LAN/WAN i infrastrukturą serwerową, a także tworzeniem kodu HTML/CSS/JS zgodnego z W3C oraz najważniejszymi przeglądarkami internetowymi (FireFox, Chrome, Safari, Internet Explorer do 6 miesięcy

0

Posiadania doświadczeniem w zakresie nadzoru i kontroli nad stanem bezpieczeństwa systemów ICT/OT, a także w zarządzaniu sieciami LAN/WAN i infrastrukturą serwerową, a także tworzeniem kodu HTML/CSS/JS zgodnego z W3C oraz najważniejszymi przeglądarkami internetowymi (FireFox, Chrome, Safari, Internet Explorer powyżej 6 miesięcy

5

 1.  

 

Prowadzenia działalności gospodarczej / pracy w obszarze IT (do 2 lat)

0

Prowadzenia działalności gospodarczej / pracy w obszarze IT powyżej 2 lat

5


 

Powyższe kryteria powinny być potwierdzone dowodami o należytym ich wykonaniu (np. referencje, oświadczenia) .

Wykaz wykonanych usług ocenianych w kryterium Doświadczenie Wykonawcy powinien być wypełniony według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2.

Brak niezbędnych informacji lub dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług informatycznych będzie skutkować nieprzyznaniem punktów w tym kryterium, a Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów w tym zakresie.

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach zgodnie z poniższym wzorem:

LP =C + D

gdzie:

LP- całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

C- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Cena

D- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Doświadczenie.

 1. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.


 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ZAWARCIA UMOWY:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

 2. Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów oraz zamieści informację o wyborze oferenta na stronie internetowej.


 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE


 

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak informuję, że

 1. Administratorem danych osobowych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Administrator w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka z siedzibą przy ul. Wspólnej 6 w Warszawie , (dalej jako „Administrator”).

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: instytut@kurier.plus.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

 5. Dane Osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Podanie Danych Osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).

 7. W odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 8. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art. 18 RODO.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)


 

 1. Załączniki:


 

 1. Formularz oferty wraz z załącznikami

 2. Wykaz posiadanego doświadczenia oraz długości prowadzenia działalności/ pracy w branży IT wraz z dowodami ocenianymi w kryterium Doświadczenie,

 3. Istotne postanowienia umowy.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. kontroli

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. kontroli

I. Zleceniodawca:

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności, Zamawiający ogłasza nabór na następujące stanowisko w ramach umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług):

Specjalista ds. kontroli

II. Opis przedmiotu zlecenia:

Przedmiotem zlecenia będzie doradztwo na rzecz Zleceniodawcy w postępowaniu kontrolnym, w szczególności:

- reprezentacja Instytutu przed państwowymi organami kontroli;

- sporządzanie/przygotowywanie projektów wymaganych przez organy kontroli dokumentów, w tym współdziałanie z pracownikami Instytutu w celu uzyskania wymaganych informacji i udzielenia wymaganych wyjaśnień;

- opracowywanie stanowisk i dokumentów w toku postępowania pokontrolnego.

III. Termin obowiązywania umowy:

01.10.2021 – 31.12.2021 na okres próbny z możliwością przedłużenia do końca 2022 roku

IV. Wymagania dotyczące zleceniobiorcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

a) W naborze swoje zgłoszenia mogą składać kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

- wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie prawa lub administracji;

- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu kontroli w jednostkach administracji publicznej i/lub sektora finansów publicznych;

- znajomość prawnych aspektów funkcjonowania Instytutu;

- zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania;

- umiejętność syntetycznego formułowania myśli i redagowania złożonych tekstów;

- nastawienie na rozwój i realizację celów;

- umiejętność budowania relacji i współdziałania;

- komunikatywność;

- dobra organizacja pracy własnej;

- umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu;

- obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, poczta)

- gotowość do wykonywania zadań poza siedzibą Instytut (w tym w ramach delegacji służbowych).

b) Kandydat winien spełniać warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zleceniodawcy, tj. nie być powiązany ze Zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru kandydata a kandydatem, polegające w szczególności na:

-           uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-           posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-           pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-           pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

c) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

- list motywacyjny w języku polskim zawierający informację dlaczego kandydat ubiega się o to stanowisko oraz propozycję warunków finansowych zatrudnienia;

- życiorys zawodowy (CV) w języku polskim z informacjami o miejscu zatrudnienia zgodnym z wymaganiem doświadczenia zawodowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) na potrzeby naboru,

- kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie;

- referencje od pracodawcy/ów lub zleceniodawcy/ów poświadczających zatrudnienie odpowiadające wymaganiu doświadczenia zawodowego, a także poświadczające posiadanie umiejętności wyżej określonych w lit. a tirecie 4-9;

- podpisana klauzula RODO.

V. Data i miejsce złożenia aplikacji:

Aplikacja z wymaganymi dokumentami winna być złożona na adres:

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: „nabór-specjalista ds. kontroli”

albo

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: instytut@kurier.plus w tytule należy wpisać: „nabór-specjalista ds. kontroli”

- do dnia 17 września 2021 r. (decyduje data wpływu).

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat może przed upływem terminu składania aplikacji ją zmienić lub wycofać.

Kandydaci, których aplikacje będą odpowiadały powyższym wymaganiom, mogą być zaproszeni na spotkanie w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Brak obecności na spotkaniu rekrutacyjnym uznaje się za rezygnację z dalszego udziału w naborze.

VI. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 605 507 336 oraz adresem email: rpiotrowska@kurier.plus

Niniejszy nabór nie jest przyrzeczeniem zawarcia umowy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odwołania naboru w każdym momencie i odstąpienia od wyboru kandydata.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Instytut Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława  Felczaka z siedzibą przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem  adresu email: admpoczta@kurier.plus
 3. Pani\Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko „specjalista ds. kontroli”.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w naborze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury naboru, nie dłuższy niż okres zgodny z okresem przechowywania akt wskazanych w przepisach o archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać upoważnione przez administratora osoby.
 7. Przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do ich usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczania przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw, prosimy o zgłoszenie przysługującego Pani/Panu żądania Inspektorowi Ochrony Danych Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława  Felczaka.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego - Wydrukowanie informatora Instytutu

Warszawa, dnia 14.07.2021

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W dniu 14.07.2021 ogłoszono zapytanie ofertowe nr IF-ZO-AK/2021/06/01 w przedmiocie: „Wydrukowanie informatora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W Felczaka oraz dostarczenie kurierem na wskazany przez Instytut adres. Przygotowany plik graficzny dostarcza Instytut.”

Oferty mogły być składane do dnia 12.07.2021

Wpłynęło trzynaście (słownie: trzynaście) ofert. Wszystkie trzynaście ofert spełniało warunki dotyczące złożenia ofert:

W wyniku dokonania ocen ofert nie podlegających odrzuceniu, wygrała oferta z najlepszą zaproponowana ceną:

Lp

Nazwa oferenta

1.

Agencja Wydawnicza „Argi” s.c., R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław

W rezultacie wybrano ofertę: Agencji Wydawnicza „Argi” s.c., R. Błaszczak, P. Pacholec, J. Prorok, ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław.


 

04 czerwca - instytut nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 70/2021 Dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka dzień 4 czerwca 2021 roku jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny 1 maja 2021 roku, który w tym roku przypadł w sobotę i w związku z tym w dniu 4 czerwca 2021 roku Instytut jest zamknięty.


Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Deklaracja dostępności strony internetowej kurier.plus

Deklaracja dostępności strony internetowej kurier.plus

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kurier.plus/

Data publikacji strony internetowej: 2018.11.02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.08.14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W niektórych elementach brakuje atrybutu alt.

W niektórych elementach brakuje atrybutu title.

Niektóre elementy mają zły kontrast.

W niektórych miejscach hierarchia nagłówków jest niepoprawna.

Niektóre linki są puste.

W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą miały już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.

Na stronie nie ma tłumacza PJM, do końca 2021 roku zamierzamy udostępnić tłumacza online.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2021 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz przy pomocy walidatora.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jakub Droń, telefon 667505608 lub adres poczty elektronicznej admpoczta@kurier.plus. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, ul. S. Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa

Wejście znajduje się od strony ulicy Krasickiego z poziomu chodnika. Przy wejściu znajduje się videodomofon na wysokości 140 cm.

Budynek jest oznaczony dużymi banerami z logo instytutu oraz tabliczką informacyjną na ogrodzeniu przed wejściem.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody 6 stopniowe o szerokości 2 metrów każdy i wykończone poręczami po obu stronach. Kąt nachylenia schodów nie pozwala na montaż ramp. Przy schodach nie ma platformy schodowej ani żadnej windy.

Drzwi oddzielające poczekalnie od reszty budynku są szklane mleczne z pochwytami z obu stron na wysokości 80 cm. Drzwi są otwierane do wewnątrz przez pracownika instytutu ( nie ma możliwości samodzielnego otwarcia ponieważ jest zainstalowany system dostępu). Drzwi dwuskrzydłowe.

Instytut nie posiada wind ani platform przy schodowych.

Instytut nie posiada toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie budynku znajduje się 5 miejsc parkingowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W instytucie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W instytucie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Rozstrzygniecie - Usługi utrzymania Portalu IF

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na usługi utrzymania Portalu IF:

 

1. Partium Sp. z o.o. – 100%

2. MK Software Michał Kulik – 73%

3. cmsRS Usługi Informatyczne Robert Szczepański – 0,71%

4. ARTISMEDIA Sp. z o.o.  – Oferta niesklasyfikowana.

 

Oferta zaproponowana przez firmę Partium Sp. z o.o. uzyskała największy współczynnik


IWPW im. Wacława Felczaka