Back to top

- wzór umowy stypendialnej

- regulamin udzielenia stypendiów

 

FAQ – STYPENDIA


 

 1. Kto może ubiegać się o stypendium?

Każda osoba fizyczna, która realizuje ustawowe cele Instytutu.

 1. W jakim języku musi być złożony wniosek?

Wnioski należy składać w języku polskim.

 1. Jak prawidłowo złożyć wniosek?

Dla prawidłowego złożenia wniosku, obowiązkowe jest posiadanie konta w systemie informatycznym dostępnego pod adresem https://wnioski.kurier.plus/ w zakładce „program stypendialny”, gdzie umieszczony jest elektroniczny formularz o przyznanie stypendium. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie stypendium wypełnia za pośrednictwem systemu informatycznego elektroniczny formularz wniosku i przesyła go z wykorzystaniem tego systemu, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wraz z wnioskiem wnioskodawca przesyła dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku, o których mowa w formularzu wniosku, w formie skanu. Wnioskodawca, jeszcze przed rozstrzygnięciem wniosku, może być wezwany do przesłania tych dokumentów pocztą. Z tym, że załączniki w postaci program stypendium oraz plan wydatków i harmonogram realizacji stypendium, które należy sporządzić zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu, należy przesłać wraz z wnioskiem również w postaci edytowalnych plików .doc lub innych równoważnych.

 1. O jaką kwotę stypendialną można się ubiegać od Instytutu?

Wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż suma miesięcy na jaki ogłoszono nabór stypendiów, zakładając, że średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

 1. Czy do realizacji stypendium należy założyć nowe konto bankowe?

Stypendysta zobowiązuje się założyć i prowadzić na własny koszt wyodrębniony rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej obsługujący walutę polską (konto złotówkowe), w tym również ponosić ewentualne koszty prowadzenia rachunku przez bank zagraniczny.

 1. Jaką stawkę dzienną należy przyjąć w ramach kosztów utrzymania?


 

Plan wydatków powinien określać ilość dni i stawkę dzienną nie większą niż stawka wynikająca z odpowiedniego stosowania przepisów Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).


 

 1. Do kiedy należy złożyć sprawozdanie końcowe?

Stypendysta winien złożyć w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu określonego w planie wydatków i harmonogramie.

Rozliczenie stypendium nastąpi w terminie 30 dni na podstawie końcowego sprawozdania z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium.

 1. Co w przypadku gdy kwota stypendium nie zostanie wykorzystana?

W przypadku niewykorzystania stypendium w całości bądź w części, podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej kwocie w terminie przewidzianym do złożenia końcowego sprawozdania z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium na rachunek bankowy Instytutu. W przypadku niezwrócenia kwoty niewykorzystanego stypendium w terminie, Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty stypendium wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następującego po terminie zwrotu.

 1. Czy wydatki związane z realizacją stypendium mają być dokumentowane?

Stypendysta ma obowiązek dokumentowania wydatków ponoszonych w związku z wykorzystaniem kwoty przyznanego stypendium i ich przechowywania na potrzeby kontroli lub rozliczenia z przyznanego stypendium. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków związanych z podróżami są: faktury, rachunki za taksówki, bilety (w tym bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe), koszty podróży samochodem dokumentuje się fakturą zakupu paliwa, koszty zakwaterowania (połączone z wyżywieniem) winny być udokumentowane fakturą.

Brak udokumentowania faktu wykorzystania kwoty stypendium w całości bądź w części zgodnie z jego przeznaczeniem równoznaczne jest z jego niewykorzystaniem, które skutkuje obowiązkiem zwrotu.

 1. Czy wydatki mogą być dokumentowane w innej walucie niż złoty?

Stypendysta zobowiązuje się do wydatkowania środków w walutach innych niż złoty przy zastosowaniu faktycznego kursu wymiany banku komercyjnego lub kantoru, zgodnie z którym została przeprowadzona operacja kupna/sprzedaży waluty obcej. W przypadku braku możliwości udokumentowania faktycznego kursu wymiany Stypendysta przyjmuje średni kurs wymiany Narodowego Banku Polskiego z tabeli obowiązującej w dniu poprzedzającym dokonanie operacji.

 

 1. Jakie informacje należy umieścić w publikacjach powstałych w trakcie trwania stypendium?

 

Obowiązkiem Stypendysty jest zamieszczanie w publikacjach powstałych w związku z realizacją programu stypendium wzmianki, że powstały one przy pomocy stypendialnej Instytutu.