Back to top
Publikacja: 05.01.2023
Ogłoszenie o konkursie otwartym na wnioski w sprawie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej
Edukacja

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr … Dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka z dn. 7.12.2022 r. w sprawie treści ogłoszenia naboru wniosków w trybie konkursu otwartego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka finansowania lub dofinansowania na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

 

Ogłoszenie o konkursie otwartym na wnioski w sprawie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2168), ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2023 roku na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania w trybie konkursu otwartego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka finansowania lub dofinansowania na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

2. Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. Aby przejść do wypełniania formularza wniosku kliknij niniejszy link: www.wnioski.kurier.plus.

3. Regulamin, o którym mowa w pkt 1, i wzory załączników udostępnione zostały na stronie Instytutu https://kurier.plus/node/3098

4. Wniosek można złożyć na przedsięwzięcia realizowane nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2023 roku i nie później niż do dnia 1 listopada 2023 roku.

5. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r.

6. Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2023 poniżej.  

 

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2023

służących realizacji celów Instytutu w dziedzinie pogłębiania współpracy polsko-węgierskiej

 1. Wymiana młodzieżowa między szkołami polskimi oraz szkołami węgierskimi.

 2. Gry edukacyjne i planszowe z zakresu wiedzy o Polsce – po węgiersku, o Węgrzech – po polsku, polsko-węgierskich relacji.

 3. Organizacja wydarzeń sportowych mających na celu wzmocnienie współpracy polsko-węgierskiej.

 4. Wizyty studyjne dziennikarzy z Węgier w Polsce i z Polski na Węgrzech.

 5. Organizacja wydarzeń mających na celu pogłębienie relacji pomiędzy polskimi i węgierskimi jednostkami samorządowymi.

 6. Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie gospodarczej współpracy i konkurencyjności obu państw poprzez m.in. budowanie i rozwijanie współpracy polskich i węgierskich firm oraz start-upów.

 7. Wspieranie polsko-węgierskiej myśli innowacyjnej i nowatorskich przedsięwzięć z zakresu kultury, gospodarki i polityki mających na celu wzmacnianie konkurencyjności obu państw.

 8. Projekty z zakresu nauk ścisłych.

 9. Promocja wiedzy o współczesnej Polsce na Węgrzech oraz współczesnych Węgrzech w Polsce.

 10. Rozpowszechnianie wiedzy o prof. Wacławie Felczaku.

 11. Organizacja obozów językowych dla młodzieży – język węgierski dla Polaków, język polski dla Węgrów.

 12. Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci.