Back to top
Publikacja: 03.01.2021
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie stypendiów w roku 2021

Ogłoszenie

dot.

naboru wniosków o udzielenie stypendiów

Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na okres od 15 marca do 15 listopada 2021 roku, na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie internetowej  Instytutu w dniu 3 stycznia 2021 roku.

2. Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu www.kurier.plus w zakładce „Program Stypendialny”, począwszy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. Aby przejść do wypełniania formularza wniosku należy kliknąć  niniejszy link: formularz wniosku.

3. Wniosek można składać na okres od 15 marca do 15 listopada 2021 roku. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż jeden miesiąc ani dłuższy niż 8 miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 80.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

7. W 2021 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

  • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;
  • studia ekspertów i doktorantów;
  • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;
  • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;
  • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach 1939-1945 na Węgrzech;
  • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach  80-tych XX wieku na Węgrzech.

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski

Tryb i warunki składania wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej określa Regulamin dostępny tutaj.

Kliknij tutaj, aby przejść do złożenia wniosku w formie elektronicznej (tylko użytkownicy zalogowani)