Back to top
Publikacja: 27.07.2020
Konsultacje Narodowe
Polityka

Rząd Węgier niedawno opublikował pytania dziewiątych Konsultacji Narodowych – tym razem o pandemii koronawirusa. Ale co tak naprawdę termin „Konsultacje Narodowe” oznacza i czemu one służą? Oto prezentacja i historia Konsultacji Narodowych ostaniej dekady. Węgierski portal Origo dokonał podsumowania, w jakich ważnych kwestiach rząd zasięgał opinii Węgrów w minionych latach.

W odróżnieniu od rządów lewicowych, rząd Viktora Orbána systematycznie zasięga opinii Węgrów w ważnych sprawach społecznych: „My, Węgrzy, w 2010 roku postanowiliśmy, że przed podjęciem decyzji będziemy wspólnie omawiać wszystkie ważne kwestie”. Na podstawie tych słów premiera stało się jasne, że rząd obywatelski chciałby kierować krajem przy współudziale społeczeństwa, zasięgając jego opinii. Okres minionych 10 lat dowodzi, że Konsultacje Narodowe stały się bezprecedensowym sukcesem, a swoje zdanie wyraziła w nich ogromna liczba osób.

Pierwsze konsultacje

Instytucję tę rząd powołał natychmiast po objęciu władzy, na bazie konsultacji przeprowadzonych w 2005 roku. We wrześniu 2010 roku rozesłano pismo do wszystkich emerytów z prośbą o podzielenie się swoimi problemami oraz o wyrażenie opinii na temat tego, co ich zdaniem byłoby najważniejszym zadaniem rządu. Ankietę dotyczącą emerytur i wsparcia wysłano w grudniu 2010 roku do 1,7 miliona gospodarstw domowych, co objęło ponad 2,8 miliona emerytów. Według informacji Kancelarii Premiera terminowo odesłano około 200 tysięcy odpowiedzi.

Drugie konsultacje

Rok później, w 2011 roku rząd węgierski pytał obywateli o zdanie w sprawie Ustawy Zasadniczej. W składającej się z dwunastu pytań ankiecie pytano obywateli o zdanie między innymi w sprawach obowiązków i praw obywatelskich, długu państwowego czy podstawowych wartości wpisanych do nowej konstytucji.

Ankietę odesłało 920 tysięcy osób, miała ona też część otwartą, gdzie można było opisać, jakie wartości i idee należałoby jeszcze wprowadzić do konstytucji. Wśród najczęściej występujących słów znalazły się: chrześcijaństwo, świętość i rząd.

Trzecie konsultacje

W 2011 roku rząd był ciekaw opinii obywateli także w innych kwestiach. Ankieta pod nazwą „Konsultacje społeczne” zawierała dziesięć pytań, między innymi związanych z osobami starszymi, kredytobiorcami zadłużonymi w walutach obcych, dostawcami mediów i subwencjami na edukację. Na zadane pytania odpowiedzi udzieliło łącznie 1 143 308 osób.

Czwarte konsultacje

W 2012 roku rząd wysłał ankietę pod nazwą „Konsultacje gospodarcze”. Zadano szesnaście pytań związanych z gospodarką, w tym między innymi dotyczące możliwości ryczałtowego opodatkowania przedsiębiorstw, a także zwolnienia z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne osób będących w wieku emerytalnym, ale nadal pracujących. Ostatecznie nadesłano 674 176 odpowiedzi.

Piąte konsultacje 

Wraz z kryzysem migracyjnym u granic Węgier pojawił się nowy problem społeczny. W 2015 roku rząd również w tej kwestii zwrócił się do obywateli o wyrażenie opinii w ankiecie pod nazwą „O imigracji i terroryzmie, która zawierała także pytania związane z Unią Europejską. 

Te Konsultacje Narodowe odegrały ważną rolę w kreowaniu konsekwentnej węgierskiej polityki imigracyjnej. Ostateczny wynik pokazał, że respondenci w sprawie zadanych im dwunastu pytań mieli podobne zdanie: udział odpowiedzi odmownych był minimalny. Według oficjalnych danych rząd otrzymał w odpowiedzi 1 254 000 ankiet, ponadto niemal 58 tysięcy osób wyraziło swoją opinię drogą elektroniczną.

Szóste konsultacje

Dwa lata później, w 2017 roku, obywatele mogli wypowiedzieć się o działalności unijnych elit w ankiecie pod nazwą „Zatrzymajmy Brukselę!”. Oprócz tradycyjnej formy pocztowej, konsultacje można było odesłać także przez Internet. Zadano łącznie sześć pytań związanych z suwerennością narodową: dotyczyły one obniżenia opłat za media i utrzymania subwencji na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, wpuszczenia imigrantów, swobody w decydowaniu o zmniejszeniu opodatkowania, a także transparentności organizacji międzynarodowych i opłacanych grup aktywistów. Ankietę konsultacyjną wypełniło łącznie 1 680 933 obywateli, spośród których 94 procent odesłało odpowiedzi drogą pocztową.

Siódme konsultacje

W 2017 roku rząd węgierski pytał obywateli o opinię aż dwa razy. W związku z imigracją rząd uruchomił konsultacje na temat planu Sorosa. Na dzień dzisiejszy były to dotychczas najbardziej udane konsultacje. Według danych uzyskanych od węgierskiej poczty w terminie odesłano 2 332 755 ankiet. 2,3 miliona respondentów, tj. w praktyce wszyscy Węgrzy jednogłośnie odrzucili plan Sorosa

Ósme konsultacje

W 2018 roku rząd węgierski również zwrócił się do obywateli zadając dziesięć pytań, których tematem była ochrona rodziny.  Według oficjalnych danych na pytania rządu odpowiedziało 1 382 000 osób, a ostateczne wyniki świadczą o tym, że Węgrzy udzielili silnego mandatu na rzecz rozszerzania systemu wsparcia dla rodzin

Obecne, dziewiąte konsultacje

W lutym rząd ogłosił, że uruchamia kolejne Konsultacje Narodowe, natomiast z powodu epidemii koronawirusa najważniejszą kwestią stała się ochrona zdrowia. Po zakończeniu pierwszej fazy epidemii ponownie jest możliwość zapytania obywateli o zdanie. W dziewiątych Konsultacjach Narodowych w centrum znalazły się epidemia koronawirusa i jej skutki gospodarcze, ale jest też pytanie dotyczące drugiego planu Sorosa i węgierskiej polityki imigracyjnej. 

Rząd zadał następujące pytania:  

 1. Które spośród niżej proponowanych działań poparł(a)by Pan/i w przypadku wystąpienia kolejnej fali epidemii? (Można wybrać spośród dziewięciu działań, możliwy jest także wielokrotny wybór, a zatem: wprowadzenie ograniczeń wychodzenia, zarządzenie utrzymywania dystansu, zarządzenie obowiązku noszenia maseczek, zamknięcie granic kraju, zamknięcie instytucji edukacyjnych, przejście na kształcenie zdalne, ograniczenie imprez, zachowanie odrębnego pasa zakupów dla osób powyżej 65 roku życia, ograniczenie wywozu środków niezbędnych do ochrony, bezpłatne parkowanie)
 2. Czy zgadza się Pan/i z tym, że w służbie zdrowia należy utrzymać stan gotowości epidemiologicznej tak długo, jak istnieje ryzyko nawrotu epidemii?
 3. Czy Pana/i zdaniem konieczne jest dalsze wzmocnienie ochrony epidemiologicznej domów opieki dla osób starszych?
 4. Czy zgadza się Pan/i z tym, że rząd powinien dążyć do tego, aby wyposażenie niezbędne do ochrony można było wytwarzać na Węgrzech, zmniejszając w ten sposób nasze uzależnienie?
 5. Czy zgadza się Pan/i z tym, aby w czasie epidemii rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym oraz nauczyciele mieli bezpłatny dostęp do Internetu?
 6. Czy Pana/i zdaniem w celu wczesnego rozpoznania i przygotowania się do walki z epidemią konieczne jest prowadzenie na Węgrzech stałego monitoringu epidemiologicznego, zmniejszając w ten sposób nasze uzależnienie?
 7. Czy Pana/i zdaniem w czasach walki z epidemią banki i przedsiębiorstwa międzynarodowe także powinny przyłączyć się do kosztów ochrony?
 8. Czy zgadza się Pan/i z tym, że należy wspierać zakupy krajowych towarów i usług oraz popularyzować turystykę krajową?
 9. Czy Pana/i zdaniem po ustaniu epidemii rząd nadal powinien utrzymać programy ochrony i tworzenia miejsc pracy?
 10. Czy odrzuca Pan/i plan Györgya Sorosa, który zadłużyłby naszą ojczyznę na nieprzewidywalnie długi okres czasu?
 11. Czy sądzi Pan/i, że Węgry powinny chronić firmy węgierskie przed wrogim przejęciem przez kapitał zagraniczny?
 12. Czy zgadza się Pan/i z tym, że rząd powinien nadal sprzeciwiać się imigracji i utrzymywać rygorystyczną ochronę granic węgierskich?
 13. Czy zgadza się Pan/i z tym, aby rząd węgierski nawet za cenę otwartego konfliktu z Brukselą nadal utrzymywał przepisy dotyczące zakazu imigracji?

zrodlo: origo.hu