Back to top
Publikacja: 23.04.2019
Narodowy Bank Węgier: Znacząco wzrósł majątek gospodarstw domowych

Między 2014 r. a końcem 2017 r. znacząco wzrósł majątek netto gospodarstw domowych, podczas gdy wzrost cen wyniósł około 5%. Majątek netto tego sektora zwiększył się w tym czasie o 44%.

Narodowy Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank, MNB) przedstawił wyniki badania Miből élünk? (Z czego żyjemy?) dotyczącego majątku gospodarstw domowych w 2017 r.

We wzroście główną rolę odegrało podniesienie wartości nieruchomości – powiedział Gábor Huszár, analityk MNB, na wtorkowej konferencji prasowej banku.

Huszár podkreślił: z badania, w którym uwzględniono nawet wiek członków gospodarstwa, region czy wartość majątku netto, wynika, że wzrost był duży właściwie w każdej grupie gospodarstw domowych.

Wzrost znacznie przekraczający średnią odnotowano na Węgrzech Centralnych i Wielkiej Nizinie Węgierskiej, w grupie wiekowej 66-75 lat, a biorąc pod uwagę wielkość majątku – w górnych 10% gospodarstw domowych. W porównaniu do badania z 2014 r. udział dolnych 50% gospodarstw w całkowitym majątku netto zasadniczo się nie zmienił – wyniósł 9%.

Pod koniec 2017 r. średnia wartość majątku netto przypadającego na jedno gospodarstwo domowe wynosiła 27 milionów forintów, a mediana (wartość środkowa) – 12 milionów forintów.

Jak przypomniał Gábor Huszár, po raz pierwszy MNB przeprowadziło takie badanie w 2014 r. Nowe dane zebrano pod koniec 2017 r. Podczas badania spośród około 4 milionów węgierskich gospodarstw ankieterzy odwiedzili wówczas 15 tysięcy, a odpowiedzi na pytania udzielono im w blisko 6 tysiącach wybranych gospodarstw.

 

Ilustracja ŹRÓDŁO: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO/LEV DOLGACHOV/LEV DOLGACHOV

Huszár wyjaśnił też: badanie majątku należy zaczynać od aktywów gospodarstw domowych, którymi są aktywa rzeczowe (niefinansowe) i aktywa finansowe. Aktywa finansowe gospodarstwa domowego to takie należności, które są jednocześnie zobowiązaniami jakiegoś innego podmiotu gospodarczego. Aktywa rzeczowe natomiast to składniki majątku niebędące zobowiązaniami innych; należą do nich nieruchomości, środki produkcji niezależnych przedsiębiorstw (tj. maszyny, pojazdy, zapasy) oraz przedmioty wartościowe.

Pojazdy niewykorzystywane w działalności produkcyjnej gospodarstwa domowego i inne dobra trwałego użytkowania zalicza się do konsumpcji, nie są to zatem składniki majątku.

Aktywa rzeczowe i finansowe stanowią razem majątek brutto gospodarstwa domowego.

Ilustracja ŹRÓDŁO: GETTY IMAGES/GEBER86/GEBER86

 

Wśród zobowiązań w bilansie gospodarstw domowych występują różnego rodzaju długi. Różnica majątku brutto i długów stanowi majątek netto. Majątek netto dla jednego gospodarstwa czy też całego sektora gospodarstw domowych to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych – wytłumaczył ekspert.

Według badania w 2017 r. 84% gospodarstw domowych dysponowało nieruchomością mieszkalną.

W przypadku gospodarstw rozporządzających większym majątkiem odsetek właścicieli mieszkań wynosił ponad 90%. Samochód posiadało 54% gospodarstw.

Jeśli chodzi o aktywa finansowe, zaobserwowano znaczące różnice między gospodarstwami ze względu na rodzaj aktywów: gotówkę posiadało każde gospodarstwo domowe, ale np. akcje giełdowe – tylko 1% z nich. Odnotowano też spore różnice w kwestii papierów wartościowych i udziałów własnościowych (akcji, udziałów w przedsiębiorstwach): takie aktywa były istotne jedynie dla zamożniejszych gospodarstw klasy wyższej.

 

 

Źródło: Origo 

Tłumaczenie: Monika Moczulska