Back to top

 

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


Dokumentacja - zapytanie ofertowe (do pobrania):

- Załącznik nr 1 - formularz oferty

- Załącznik nr 2 - wzór umowy

- Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 4 - oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 5 - wykaz usług i osób/podmiotów

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)

na

„Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”

Nr postępowania: OOZP/IF/1/2019

CPV: 79100000-5 – Usługi prawnicze

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

ul. Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Tel. +48 22 694 84 17

e-mail: instytut@kurier.plus ​

Adres strony internetowej:

http://www.kurier.plus

 

 1. SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminujący na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. 750.000 euro.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (dalej Instytut). W ramach świadczonej obsługi prawnej Wykonawca świadczyć będzie usługi polegające w szczególności na:
 1. udzielaniu informacji prawnych, porad i konsultacji prawnych;
 2. sporządzaniu opinii prawnych oraz projektów regulaminów i innych aktów wewnętrznych na podstawie wytycznych Zamawiającego;
 3. występowaniu przed  sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, urzędami, w tym organami administracji rządowej i samorządowej;
 4. analizowaniu i opiniowaniu przedstawianych przez Zamawiającego projektów umów, pism, regulaminów, wewnętrznych aktów prawnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów;
 5. bieżącym doradztwie prawny związanym z działalnością Instytutu;
 6. udziale w negocjacjach i spotkaniach, których stroną lub uczestnikiem jest Zamawiający;
 7. udziale w posiedzeniach Rady Instytutu i Międzynarodowej Rady Instytutu;
 8. udzielaniu informacji na temat stanu spraw;
 9. zapewnianiu stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą (drogą telefoniczną i elektroniczną).
  1. Świadczenie pomocy prawnej obejmować winno zakres niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego, w szczególności związany z działalnością ustawową i statutową Zamawiającego, z wyłączeniem specjalistycznych dziedzin prawa takich jak: prawo podatkowe, ochrona danych osobowych oraz zamówienia publiczne.
  2. Zamawiający za pisemną zgodą dopuszcza możliwości powierzenia niektórych czynności wykonania przedmiotu umowy  podwykonawcom.
  3. Wskazane w pkt 3.1 czynności mają charakter przykładowy (nie stanowią katalogu czynności określonych w sposób wyczerpujący). Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcy wszelkich czynności, które zaliczane są do pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów i radców prawnych na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1999 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.).
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

  1. Zamówienie zostanie udzielone na okres do dnia 30.09.2020 r.
  2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest:
 1. siedziba Zamawiającego,
 2. siedziba Wykonawcy,
 3. inne miejsce przeznaczone do realizacji konkretnych zadań.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

  1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
 1. posiada aktualny wpis na listę radców prawnych i adwokatów,
 2. posiada doświadczenie zawodowe jako radca prawny lub adwokat, polegające na wykonaniu minimum 1 obsługi prawnej w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie świadczenia obsługi prawnej trwającej nieprzerwanie co najmniej 24 miesiące na rzecz jednego i tego samego podmiotu, w ramach której świadczono kompleksowe doradztwo prawne obejmujące co najmniej zagadnienia z dziedziny prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego,
 3. dysponuje co najmniej 2 osobami, które uczestniczyły w obsłudze prawnej i posiadają tytuł radcy prawnego lub adwokata,
 4. współpracuje z prawnikiem/kancelarią węgierską.
  1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

 

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 

  1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonym w rozdziale 5 ogłoszenia, Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do ogłoszenia;
 2. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do ogłoszenia;
 3. wykaz wykonanych usług i osób według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

  1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć jedną kompletną ofertę.
  2. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
  4. Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
  5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpis z KRS). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony,
 3. dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdziale 6 ogłoszenia.
  1. Opakowanie oferty:
 1. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres wskazany w rozdziale 1 ogłoszenia wraz z dopiskiem:

„OFERTA - „Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”, nr ; - Nie otwierać przed dniem 17.09.2019 r. do godz. 10:00”;

 1. opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy.
  1.  Zmiana lub wycofanie oferty:
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej;
 2. zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA”;
 3. pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
  1.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
 1. jest niezgodna z ustawą PZP;
 2. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w treści ogłoszenia;
 3. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 6. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 7. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 5.1 ogłoszenia;
 8. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA

 

  1. Ofertę należy złożyć  w formie pisemnej w Instytucie Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ul. Wspólna 6, 00-522 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2019 r., o godz. 17.00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w punkcie 8.1 ogłoszenia.
  3. Oferty złożone po terminie określonym w rozdziale 8.2 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

 

 1. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

  1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

 1. Kryterium nr 1

 

Cena na oferty brutto w zł za wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach usługi ryczałtowej w wymiarze 70 godzin miesięcznie – C – 50%, max. liczba punktów 50

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie wyliczona wg następującego wzoru:

 

C - Liczba punktów =  x 50 pkt

gdzie:

Cn – najniższa cena ofertowa brutto

Cbo – cena brutto badanej oferty

C – liczba punktów w kryterium: cena

 

 1. Kryterium nr 2

 

Wysokość stawki godzinowej brutto w zł poza ustalonym ryczałtem – S- 20 %, max. liczba punktów 20

 

S - Liczba punktów =  x 20 pkt

gdzie:

Sn – najniższa stawka godzinowa brutto spośród badanych ofert;

Sbo – stawka godzinowa brutto badanej oferty.

 

 1. Kryterium nr 3

 

„Doświadczenie Wykonawcy”

Doświadczenie w stałej obsłudze prawnej (co najmniej 24 miesiące) podmiotów udzielających dotacje lub będących beneficjentami dotacji na realizację zadań publicznych polegających na współpracy międzynarodowej – D – 30 % max. liczba punktów 30.

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie wyliczona wg następującego wzoru:

za każdy wykazany podmiot udzielający dotacji lub będący beneficjentem dotacji na realizację zadań publicznych polegających na współpracy międzynarodowej, na rzecz którego Wykonawca wykonywał/wykonuje usługę obsługi prawnej Zamawiający przyzna 10 pkt.

Ocena w ramach niniejszego kryterium nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę „Wykazu podmiotów” na rzecz których Wykonawca wykonywał/wykonuje usługę obsługi prawnej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem oświadczenia o należytym ich wykonaniu.

 

  1. Sumaryczna liczba punktów (P) zostanie obliczona według wzoru:

 P= C + S+ D

gdzie:

P – łączna liczba punktów dla wszystkich kryteriów

C – liczba punktów w kryterium „Cena oferty brutto”

S – liczba punktów w kryterium „Wysokość stawki godzinowej poza ryczałtem”

D – liczba punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

 

  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą łączną liczbę punktów, przyznanych według powyższych kryteriów, jest ofertą najkorzystniejszą.
  2. Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

  1. Do porównania złożonych ofert przyjmuje się cenę brutto oferty.
  2. Cenę oferty należy obliczyć w sposób określony w formularzu ofertowym.
  3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.
  4. Cena określona przez Wykonawcę winna uwzględniać wszelkie elementy kalkulacji ceny.

 

 1. OTWARCIE OFERT
  1.  Oferty zostaną otwarte w dniu 17.09.2019 r., o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ul. Wspólna 6, pokój 438, 00-522 Warszawa.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  3. Otwarcie ofert jest jawne.
  4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
  5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny oferty.

 

 1. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH OGŁOSZENIA

 

  1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto formę porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej lub faksu), przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej lub faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia – o których mowa w art. 26 ust. 2 f i ust. 3 ustawy – pod rygorem nieważności – muszą zostać złożone w formie pisemnej.
  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia w terminie do dnia 11.09.2019 r. Obowiązują następujące formy zapytań: pisemna, elektroniczna.
  3. Wyjaśnienia, modyfikacje dotyczące ogłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kurier.plus/bip
  4. Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Alina Moczulak, adres e-mail: instytut@kurier.plus.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

 

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów w ustalonych kryteriach.
  2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej pod adresem www.kurier.plus/bip
  3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  4. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  6. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.kurier.plus/bip informację o udzieleniu zamówienia podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielania zamówienia Zamawiający zamieści informację o nieudzieleniu zamówienia.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA, RODO

 

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak informuję, że

 

  1. Administratorem danych osobowych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Administrator w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka z siedzibą przy ul. Wspólnej 6 w Warszawie , (dalej jako „Administrator”).
  2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Krzysztof Szczerba, adres e-mail: instytut@kurier.plus.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
  5. Dane Osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Podanie Danych Osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).
  7. W odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  8. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
   1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
   2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych  art. 18 RODO.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

Załączniki:

1) załącznik nr 1 do ogłoszenia – formularz ofertowy;

2) załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy;

3) załącznik nr 3 do ogłoszenia – oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;

4) załącznik nr 4 do ogłoszenia –  oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków;

5) załącznik nr 5 do ogłoszenia – wykaz usług i osób.

Oferty proszę składać w formie elektronicznej na adres e-mail: instytut@kurier.plus


Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka

Data ogłoszenia zamówienia publicznego
Termin nadsyłania ofert