Back to top

Wnioski o przyznanie stypendium można składać od 15.08.2019 do 05.09.2019 roku.

 


   

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka / 2019

 

Ogłoszenie o przyznaniu stypendium:

 

Działając na podstawie §5 ust. 1 i §8 ust. 1 oraz §4 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2169),  Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków o przyznanie stypendium w roku 2019 za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej i po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Ekspertów,

przyznaje stypendium:

Panu Łukaszowi Dembskiemu,

Pani Annie Sobczak,

Panu Franciszkowi Jóźwickiemu.

 

 

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. Dr hab. Maciej Szymanowski

 

 

Zbieranie wniosków w ramach programu stypendialnego zostało zakończone.

 


  • Lista pytań i odpowiedzi dot. składanych wniosków - kliknij link aby pobrać.

  • Sprawozdanie okresowe z wykonania programu stypendium -  kliknij link aby pobrać.


 

Dofinansowanie przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz.U. 2018 poz. 2168) (dalej: Rozporządzenie), uprzejmie informuje, że wnioski kierowane do Instytutu poza konkursem powinny być zgodne z wytycznymi § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia.

W celu ułatwienia procedury ubiegania się o finansowanie lub dofinansowanie poniżej udostępniono wzór wniosku

Wzór Wniosku

Warto pamiętać, że :

  • dofinasowanie może zostać udzielone podmiotom prowadzącym niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • wniosek można  złożyć w każdej chwili, a dofinansowane przedsięwzięcie winno zostać zakończone najpóźniej do 5 grudnia br.,
  • zalecany wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia,
  • wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku dostarcza się do Instytutu w formie papierowej przesyłką poleconą, osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres Instytutu.

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka