Back to top
Publikacja: 05.01.2023
Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Edukacja

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2023. Edycja I.Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie www.kurier.plus.  

2. Wniosek składa się na stronie www.wnioski.kurier.plus  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

3. Wnioski można składać na okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 1 listopada 2023 r. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 8 miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i nie wyższa niż 80 000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10 000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i nie wyższa niż 10 000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 10 stycznia 2023 roku do godziny 23:59.

7. W 2023 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

  • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;
  • studia ekspertów i doktorantów;
  • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;
  • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;

Regulamin dostępny tutaj: https://kurier.plus/node/3097

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski