Back to top
Publikacja: 12.01.2022
Przypomnienie o trwającym konkursie otwartym na wnioski w sprawie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2022 roku
Kultura

Ogłoszenie o konkursie otwartym na wnioski w sprawie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2022 roku


Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2168), ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2022 roku na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania w trybie konkursu otwartego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka finansowania lub dofinansowania na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

2. Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze pod adresem www.wnioski.kurier.plus.

3. Regulamin, o którym mowa w pkt 1, i wzory załączników udostępnione zostały na stronie Instytutu: https://kurier.plus/node/3098

4. Wniosek można złożyć na przedsięwzięcia realizowane nie wcześniej niż od dnia 15 lutego 2022 r. i nie później niż do dnia 15 listopada 2022 r.

5. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 15 stycznia 2022 roku.

6. Lista przedsięwzięć priorytetowych poniżej:
 

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2022 służących realizacji celów Instytutu w dziedzinie pogłębiania współpracy polsko-węgierskiej:

 • Wymiana młodzieżowa między szkołami polskimi oraz szkołami węgierskimi.
 • Gry edukacyjne z zakresu wiedzy o Polsce – po węgiersku, Węgrzech – po polsku, polsko-węgierskich relacji.
 • Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie współpracy polsko-węgierskiej poprzez sport.
 • Produkcja krótkich form (np. clipy; animacje interaktywne) do wykorzystania w Internecie wpisujących się w ustawowe cele Instytutu.
 • Wizyty studyjne dziennikarzy.
 • Organizacja kongresu samorządowego.
 • Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie gospodarczej współpracy i konkurencyjności obu państw poprzez m.in. budowanie i rozwijanie współpracy polskich i węgierskich firm oraz start-upów.
 • Wspieranie polsko-węgierskiej myśli innowacyjnej i nowatorskich przedsięwzięć z zakresu kultury, gospodarki i polityki mających na celu wzmacnianie konkurencyjności obu państw. 
 • Projekty z zakresu nauk ścisłych.
 • Promocja wiedzy o współczesnej Polsce na Węgrzech oraz współczesnych Węgrzech w Polsce. 
 • Rozpowszechnianie wiedzy o prof. Wacławie Felczaku.
 • Organizacja projektów mających na celu upamiętnienie 800. rocznicy podpisania na Węgrzech Złotej Bulli.
 • Organizacja obozów językowych dla młodzieży – język węgierski dla Polaków, język polski dla Węgrów.
 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci.

CZYTAJ TAKŻE