Back to top
Data publikacji

Deklaracja dostępności strony internetowej kurier.plus

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kurier.plus/

Data publikacji strony internetowej: 2018.11.02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.08.14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W niektórych elementach brakuje atrybutu alt.

W niektórych elementach brakuje atrybutu title.

Niektóre elementy mają zły kontrast.

W niektórych miejscach hierarchia nagłówków jest niepoprawna.

Niektóre linki są puste.

W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą miały już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.

Na stronie nie ma tłumacza PJM, do końca 2021 roku zamierzamy udostępnić tłumacza online.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2021 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz przy pomocy walidatora.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jakub Droń, telefon 667505608 lub adres poczty elektronicznej admpoczta@kurier.plus. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, ul. S. Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa

Wejście znajduje się od strony ulicy Krasickiego z poziomu chodnika. Przy wejściu znajduje się videodomofon na wysokości 140 cm.

Budynek jest oznaczony dużymi banerami z logo instytutu oraz tabliczką informacyjną na ogrodzeniu przed wejściem.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody 6 stopniowe o szerokości 2 metrów każdy i wykończone poręczami po obu stronach. Kąt nachylenia schodów nie pozwala na montaż ramp. Przy schodach nie ma platformy schodowej ani żadnej windy.

Drzwi oddzielające poczekalnie od reszty budynku są szklane mleczne z pochwytami z obu stron na wysokości 80 cm. Drzwi są otwierane do wewnątrz przez pracownika instytutu ( nie ma możliwości samodzielnego otwarcia ponieważ jest zainstalowany system dostępu). Drzwi dwuskrzydłowe.

Instytut nie posiada wind ani platform przy schodowych.

Instytut nie posiada toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie budynku znajduje się 5 miejsc parkingowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W instytucie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W instytucie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.