Back to top
Publikacja: 03.01.2021
Ogłoszenie o konkursie 2021

Dofinansowanie przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz.U. 2018 poz. 2168) Dyrektor Instytutu udziela wsparcia:

 1. na podstawie wniosku, lub
 2. w drodze otwartego konkursu, lub
 3. w drodze naboru wniosków w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje o przyznawaniu wsparcia na podstawie wniosku można znaleźć tutaj [link do zakładki „WNIOSEK UPRAWNIONEGO PODMIOTU”]

Aby zapoznać się z informacjami o otwartych konkursach przejdź tutaj: [link: https://www.kurier.plus/node/1996]

Zakładka „WNIOSEK UPRAWNIONEGO PODMIOTU”

Dofinansowanie przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz.U. 2018 poz. 2168) (dalej: Rozporządzenie) o wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej można ubiegać się poprzez złożenie wniosku.

 

Należy pamiętać, że:

a/ wnioski kierowane do Instytutu winien być zgodny z wytycznymi § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia oraz szczegółowymi warunkami określonymi tutaj [link do Szczegółowych warunków]

b/ Wnioski będą rozpatrywane pod warunkiem, że przewidywane koszty i spodziewane przychody będą dawały możliwości udzielenia wsparcia.

c/ Wnioski nie będą rozpatrywane w czasie trwania postępowania konkursowego lub naboru wniosków w trybie ciągłym.

d/ Wnioski można składać na przedsięwzięcia, których realizacja nie zakończy się później niż 15 listopada bieżącego roku.

 

Wnioski należy składać na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

ul. Seweryna Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa

Dopisek: „Wniosek o wsparcie”

Za datę złożenia uznaje się datę wpływu wniosku.

 

Pliki do wykorzystania:

Wniosek (pobierz)

Plan finansowy - budżetu i źródła finansowania (pobierz)

Załączniki (pobierz)

Umowa o wsparcie (pobierz)

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia (pobierz)

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

Tel: 22 845 08 52

Adres e-mail: konkurs@kurier.plus

 

 


Komunikat

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka  informuje, że zarządzeniem Dyrektora Instytutu z dnia 1 lutego 2021 roku dokonano zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w ogłoszeniu o konkursie oraz w § 10 ust. 2 Regulaminu Konkursu. Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 4 lutego 2021 roku.

Ogłoszenie o konkursie (Etap I - Przedłużenie)

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2168), ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2021 roku.

W 2021 roku wyznaczone zostały następujące rodzaje przedsięwzięć priorytetowych

 1. Stworzenie e-podręczników do nauki języka węgierskiego dla Polaków oraz języka polskiego dla Węgrów na poziomie A2.
 2. Wymiana młodzieżowa między szkołami polskimi, w których prowadzona jest nauka języka węgierskiego oraz szkołami węgierskimi, w których prowadzona jest nauka języka polskiego.
 3. Upamiętnienie Powstania Węgierskiego 1956 roku oraz polsko-węgierskiej solidarności obywatelskiej i społecznej w 1956 roku w nowoczesnych formach artystycznych o trwałym oddziaływaniu w przestrzeni miejskiej Warszawy i Budapesztu. (np. murale, instalacje outdoorowe).
 4. Gry edukacyjne z zakresu wiedzy o Polsce – po węgiersku, Węgrzech – po polsku, polsko-węgierskich relacji.
 5. Upamiętnienie 100. rocznicy meczu piłkarskiego Polska-Węgry, pierwszego międzypaństwowego meczu polskiej reprezentacji.
 6. Upamiętnienie dorobku muzycznego zespołu Omega.
 7. Produkcja krótkich form (np. clipy; animacje interaktywne) do wykorzystania w Internecie wpisujących się w ustawowe cele Instytutu.
 8. Wizyty studyjne dziennikarzy.
 9. Organizacja kongresu samorządowego.
 10. Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie gospodarczej współpracy i konkurencyjności obu państw poprzez m.in. budowanie i rozwijanie współpracy polskich i węgierskich firm oraz start-upów.
 11. Wspieranie polsko-węgierskiej myśli innowacyjnej i nowatorskich przedsięwzięć z zakresu kultury, gospodarki i polityki mających na celu wzmacnianie konkurencyjności obu państw.
 12. Projekty z zakresu nauk ścisłych.
 13. Promocja wiedzy o współczesnej Polsce na Węgrzech oraz współczesnych Węgrzech w Polsce.
 14. Rozpowszechnianie wiedzy o Jánosu Esterházym.
 15. Rozpowszechnianie wiedzy o prof. Wacławie Felczaku.

Warunki realizacji przedsięwzięć, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków określa Regulamin Konkursu dostępny tutaj.

Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu www.kurier.plus, w zakładce „Program Dofinansowanie Projektów”, począwszy  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

Termin składania wniosków upływa 4 lutego 2021 roku.

Wniosek należy złożyć zgodnie z instrukcją dostępną tutaj

Instrukcja / FAQ - problemy z wypełnieniem formularza:

Proszę o zastosowanie się do poniższych zaleceń w przypadku problemów z wypełnieniem formularza:

 1. W przeglądarce może być otwarta jedna karta z wnioskiem, jeżeli jest otwartych kilka kart z tym samym wnioskiem, w przeglądarce pokarze się błąd o nazwie „502 Bad Gateway”. Ten sam przypadek wystąpi, gdy formularz jest otwarty w kilku przeglądarkach jednocześnie lub na kilku komputerach.
  1. Wtedy należy zamknąć wszystkie otwarte karty w przeglądarce z formularzem
  2. następnie się wylogować, jeżeli po wejściu na stronie kurier.plus, zostaniemy automatycznie zalogowani do swojego konta, następnie zamknąć przeglądarkę.
  3. Ponownie ją uruchomić,
  4. Zalogować się
  5. Wejść na „Moje Konto”
  6. Kliknąć „Moje formularze”
  7. Otworzyć formularz
  8. Wypełnić i wysłać.
  9. Jeżeli wypełniony formularz się nie wysyła należy lub nie zapisał wypełnionych pól, należy wtedy uzupełniać poszczególne punkty formularza, zapisując je po każdym wypełnieniu danego punktu.
 2. Do wypełniania wniosku zalecamy użycie przeglądarki „Chrome”, której dostawcą jest Google.


Do pobrania:

Wzór budżetu przedsięwzięcia i informacja o źródłach finansowania (pobierz)

Harmonogram (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Kliknij tutaj, aby przejść do złożenia wniosku w formie elektronicznej (tylko użytkownicy zalogowani).


Uprzejmie informujemy, że dokonano zmiany Regulaminu Konkursu w zakresie brzmienia § 16 ust. 1 wzoru umowy o udzielenie wsparcia.

Wzór umowy w brzmieniu przed zmianą (brzmienie archiwalne) do pobrania tutaj.


 

Ogłoszenie o konkursie (Etap I)

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2168), ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2021 roku.

W 2021 roku wyznaczone zostały następujące rodzaje przedsięwzięć priorytetowych

 1. Stworzenie e-podręczników do nauki języka węgierskiego dla Polaków oraz języka polskiego dla Węgrów na poziomie A2.
 2. Wymiana młodzieżowa między szkołami polskimi, w których prowadzona jest nauka języka węgierskiego oraz szkołami węgierskimi, w których prowadzona jest nauka języka polskiego.
 3. Upamiętnienie Powstania Węgierskiego 1956 roku oraz polsko-węgierskiej solidarności obywatelskiej i społecznej w 1956 roku w nowoczesnych formach artystycznych o trwałym oddziaływaniu w przestrzeni miejskiej Warszawy i Budapesztu. (np. murale, instalacje outdoorowe).
 4. Gry edukacyjne z zakresu wiedzy o Polsce po węgiersku, Węgrzech po polsku, polsko-węgierskich relacji.
 5. Upamiętnienie 100. rocznicy meczu piłkarskiego Polska-Węgry, pierwszego międzypaństwowego meczu polskiej reprezentacji.
 6. Upamiętnienie dorobku muzycznego zespołu Omega.
 7. Produkcja krótkich form (np. clipy; animacje interaktywne) do wykorzystania w Internecie wpisujących się w ustawowe cele Instytutu.
 8. Wizyty studyjne dziennikarzy.
 9. Organizacja kongresu samorządowego.
 10. Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie gospodarczej współpracy i konkurencyjności obu państw poprzez m.in. budowanie i rozwijanie współpracy polskich i węgierskich firm oraz start-upów.
 11. Wspieranie polsko-węgierskiej myśli innowacyjnej i nowatorskich przedsięwzięć z zakresu kultury, gospodarki i polityki mających na celu wzmacnianie konkurencyjności obu państw.
 12. Projekty z zakresu nauk ścisłych.
 13. Promocja wiedzy o współczesnej Polsce na Węgrzech oraz współczesnych Węgrzech w Polsce.
 14. Rozpowszechnianie wiedzy o Jánosu Esterházym.
 15. Rozpowszechnianie wiedzy o prof. Wacławie Felczaku.

Warunki realizacji przedsięwzięć, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków określa Regulamin Konkursu dostępny tutaj.

Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu www.kurier.plus, w zakładce „Program Dofinansowanie Projektów”, począwszy  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2021 roku.

Wniosek należy złożyć zgodnie z instrukcją dostępną tutaj

Aby przejść do wypełniania formularza wniosku, kliknij na link poniżej w części "Do pobrania" :


Do pobrania:

Wzór budżetu przedsięwzięcia i informacja o źródłach finansowania (pobierz)

Harmonogram (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Kliknij tutaj, aby przejść do złożenia wniosku w formie elektronicznej (tylko użytkownicy zalogowani).


Uprzejmie informujemy, że dokonano zmiany Regulaminu Konkursu w zakresie brzmienia § 16 ust. 1 wzoru umowy o udzielenie wsparcia.

Wzór umowy w brzmieniu przed zmianą (brzmienie archiwalne) do pobrania tutaj.