Back to top
Data publikacji

Zasady i procedury udzielania patronatu honorowego i wyrażenia zgody na udział w komitecie honorowym


 1. Rodzaje przedsięwzięć brane pod uwagę przy podjęciu decyzji o objęciu patronatem:
 1. przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej;
 2. wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, w dziedzinie kultury i sportu;
 3. wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw;
 4. wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw;
 5. finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz współpracy polsko‑węgierskiej;
 6. analiza przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie, wpływających na bezpieczeństwo i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier.
 1. Jednostka podejmująca decyzję i wykonująca czynności związane z rozpatrywaniem wniosków o patronat:
 1. Dyrektor Instytutu;
 2. Międzynarodowa Rada Instytutu;
 3. Rada Instytutu.

Objecie patronatem lub wyrażenie zgody na udział w komitecie:

 1. Nie jest jednoznaczne ze wsparciem finansowanym wydarzenia,
 2. Oznacza prawo organu patronującego do udziału jego przedstawicieli w danym przedsięwzięciu,
 3. W przypadku wydarzeń cyklicznych oznacza zgodę na patronowanie jednej edycji danego przedsięwzięcia,
 4. Wiąże się z prawem organu patronującego do wskazania sposobu jego udziału w przedsięwzięciu, np. umieszczenia logotypu. Warunki realizacji tego uprawnienia będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy udzielającym patronatu a organizatorem wydarzenia,
 5. Jest związane z przekazaniem przez organizatora przedsięwzięcia, w terminie określonym przez podmiot udzielający patronatu, przykładowych materiałów promocyjno-informacyjnych wykorzystywanych w trakcie danego wydarzenia oraz linku do strony internetowej przedsięwzięcia.
 6. Wniosek dla podmiotów występujących o udzielenie patronatu jest dostępny do pobrania na stronie www.kurier.plus . Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail instytutu znajdującego się na w/w stronie.
 7. Wniosek powinien być złożony co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia,
 8. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane,
 9. Decyzja o objęciu danego przedsięwzięcia patronatem zostanie przekazana organizatorowi w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Decyzja jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia,
 10. W przypadku wycofania się przez instytut z patronatu, podmiot, który był objęty patronatem, nie może powoływać się, używać, prezentować logotypu, treści oraz informacji związanych z instytutem.

Szablon Wniosku o objecie patronatem znajduje się tutaj